Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Balanserad gödsling minskar innehållet av fosfor

Balanserad gödsling med fosfor på långliggande vallar kan leda till att jordens bördighet försämras över tid. Foto: Mårten Svensson

Balanserad gödsling minskar mängden fosfor i matjorden

29 september 2017

Innehållet av växttillgänglig fosfor minskar i matjorden när den tillförda mängden fosfor endast motsvarar den mängd som förs bort med vallskörd. Det visar ett holländskt försök som pågått i 17 år. Försöket avslöjar också att det finns stora skillnader för en och samma jordart.

Holland är som bekant ett land med många djur, mycket gödsel och stort näringsläckage. Där har farhågor väckts om att balanserad gödsling med fosfor gradvis kommer att minska markens bördighet i form av tillgången på växttillgänglig fosfor som P-AL. Med balanserad gödsling menas i det här fallet att tillförseln av fosfor motsvarar bortförseln.

Men det tar tid att förändra markens innehåll av fosfor eller fördelningen av olika fosforfraktioner. Därför har forskare utvärderat ett försök som pågått under 17 år. Syftet var att prova hur olika mängder tillförd fosfor påverkar innehåll i jorden och faktiskt läckage av fosfor.

Under de 17 åren minskade P-AL i översta jordskiktet på de båda sandjordarna där balanserad gödsling tillämpades, men det var ingen stor minskning. Där överskott av fosfor tillfördes var P-AL stabilt eller ökande. Trots att 17 år är en ganska lång tid så var skillnaden mellan de olika fosforbehandlingarna mindre tydlig i matjordens djupare jordskikt.

Stor skillnad på sand och sand

På de 17 åren utlakades 125 kilo fosfor från matjorden nedåt till alven, vilket motsvarar cirka 17 kilo per år. Det betyder dock inte att fosfor utlakas i bemärkelsen att den läcker till vattenmiljön.

Från den andra sandjorden utlakades drygt 1 kilo fosfor per år. Det är intressant att två jordar som båda är sandjordar med samma innehåll av P-AL i matjorden utlakar så olika mängder fosfor. Torvjorden utlakade cirka 1 kilo fosfor per år och lerjorden 0,5 kilo fosfor per år.

Gradvis försämring av bördigheten

Forskarnas slutsats är att på den här typen av odling med långliggande vallar, så innebär balanserad gödsling med fosfor att markens bördighet gradvis blir sämre genom att P-AL minskar. Att P-AL minskar beror till stor del på att fosfor i organisk form istället ökar.

Artikelförfattarna skriver som avslutning att om vallar förnyas vart åttonde år, vilket är vanligt i Holland, så sker en mineralisering av den organiska fosforn och därför kanske minskningen av P-AL under verkliga förhållanden blir lägre än i det här försöket.

Kort om försöket

Försöket gjordes på två sandjordar, en lerjord och en torvjord med vall som gröda. Vallen bröts inte under perioden utan skördades som ensilage och återväxten betades. Alla försöksrutor tillfördes en grundgiva med nötflytgödsel. 

  • De olika försöksbehandlingarna bestod i att långsiktigt tillföra ett överskott av 0 (balanserad gödsling), 9 respektive 18 kilo fosfor. Det gjordes med olika givor av fosfor med mineralgödsel. Samtidigt användes två olika kvävenivåer som skulle ge ett överskott på 180 och 300 kg kväve per hektar.
  • Jorden provtogs en gång per år i skikten 0-5, 5-10, 10-20 och 20-30 centimeter.
  • Fosforinnehållet i matjordens översta 10 centimeter klassades som måttliga eller höga enligt den holländska gödslingsrekommendationen för vall.I de båda sandjordarna var fosforinnehållet ganska jämnt fördelat i hela matjordens djup, vilket det inte var i ler- och torvjorden.
  • I de båda sandjordarna varierade fosforinnehållet från 72 och 103 milligram fosfor per kilo jord i skiktet 20-30 centimeter. I det översta skiktet fanns 170 och 176 milligram fosfor per kilo jord. I Sverige motsvarar fosforklass V mer än 160 milligram fosfor per kilo jord.
  • I lerjorden var innehållet av fosfor 36 till 224 milligram per kilo jord.
  • I torvjorden var innehållet av fosfor 17 till 134 milligram per kilo jord.

Källa: Changes in soil phosphorus pools of grasslands following 17 yrs of balanced application of manure and fertilizerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Salm, C.; Middelkoop, J. C.; Ehlert, P. A. I.; Goss, Michael . Soil Use and Management, Volume 33 (1) – Mar 1, 2017.

Sidan uppdaterades 2017-09-29 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp