Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Sverige och EU satsar 300 miljoner på stort vattenprojekt

Skyddszoner är en åtgärd mot fosforläckage som kommer att diskuteras inom ramen för projektet Rich Waters. Foto: Erik Karlsson

Sverige och EU satsar 300 miljoner på stort vattenprojekt

04 juli 2017

Sensorer för att mäta online hur mycket kväve som utlakas från åkermark, näringsläckage från hästhagar och att studera andra länders miljöåtgärder – det är tre av hundratals saker som EU-projektet LIFE IP Rich Waters kommer att arbeta med under sju år. 

En av EU:s många fonder heter LIFE. Där kan medlemsländerna i unionen söka pengar för en mängd olika saker. Det är hård konkurrens mellan länderna och ansökningsprocessen är omfattande. Men nu har EU beviljat närmare 300 miljoner kronor för projektet LIFE IP Rich Waters som ska pågå i drygt sju år. Pengarna kommer både från EU, från Havs- och Vattenmyndigheten och andra svenska partners.

Projektet samordnas av Länsstyrelsen i Västmanland och partners är bland annat 10 länsstyrelser, 14 kommuner och två universitet. Syftet är att göra konkreta miljöåtgärder i vattendirektivet genom ökad kunskap och förbättrad samverkan.

Vatten påverkas av all mänsklig verksamhet och det speglas också i projektet där en mängd olika områden ska undersökas, som miljövänliga båtbottentvättar, dagvatten från städer, miljögifter, lösningar på vandringshinder för fisk, hur redan övergödda sjöar och havsvikar kan restaureras men även hur näringsläckage från åkermark kan minska.

Delprojekt om näringsläckage från åkermark

Ett av de fem delprojekten handlar om näringsläckage från åkermark. Där ska bland annat utredare och experter från Jordbruksverket och LRF diskutera Vattenmyndigheternas (VM:s) förslag till åtgärder mot fosforläckage från åkermark och effekten och kostnaderna för dessa. VM har föreslagit de sju åtgärderna: skyddszoner, anpassade skyddszoner, fosfordammar, våtmarker, strukturkalkning, kalkfilterdiken och tvåstegsdiken.

Men i lantbrukets vardag görs fler fosforåtgärder i växtodling och djurhållning. Vilka åtgärder görs exempelvis på gårdarna efter besök av rådgivare från Greppa Näringen och går det beräkna hur de påverkar en gårds fosforläckage? Ett mål är därför att försöka kvantifiera effekten av dessa åtgärder.

Förutom att kvantifiera effekten blir en annan viktig del att förnya de ekonomiska beräkningarna av åtgärderna, vilket är viktigt för att på ett bra sätt kunna belysa vilka konsekvenserna de olika åtgärderna har för lantbruket och samhället. En annan del av arbetet kommer undersöka vilka åtgärder som länder i närområdet beslutat om och hur de tänker genomföra dem.

Rätt åtgärd på rätt plats i lantbruket

I Uppland och Södermanland kommer lantbrukare tillfrågas om samverkan i pilotområden för att tillsammans hitta rätt åtgärd på rätt plats. Det kommer tangera den rådgivning som Greppa Näringen gör och kontakt finns för att undvika dubbelarbete.

Forskare från SLU ska också testa om det går att mäta kväveutlakningen från ett fält online med sensorer. Det blir en av de första testerna i sitt slag av en sådan mätning. En annan sak är näringsläckage från rasthagar för hästar som diskuteras allt oftare och det ska också undersökas i ett eget projekt.

Projektet LIFE IP Rich Waters finansieras av EU LIFE Fonden, Havs- och Vattenmyndigheten samt andra svenska partners.

Läs mer om projektet Rich Waters.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2017-07-04 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp