Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Östersjön med traktor i förgrunden

Greppa Näringen arbetar för att motivera och inspirera lantbrukare att minska sin miljöpåverkan. Foto: Mårten Svensson

Sverige tar på sig ledartröjan för att minska övergödningen

13 juni 2017

Vad kan göras för att minska övergödningen av världens hav? Den frågan utreds i en ny rapport från Havsmiljöinstitutet som skrivits på uppdrag av den svenska regeringen och Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten användes som bakgrund till FN:s havskonferens den 5-9 juni i New York.

Sverige och Fiji var initiativtagare och värdar för konferensen som syftar till att stötta arbetet med utvecklingsmål 14 ”Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling”. Utgångspunkten i rapporten är de svenska havsområdena och försöken att minska övergödningen i Östersjön där perspektiven sedan vidgas till andra hav som Mexikanska golfen, Östkinesiska havet och Bengaliska viken. Rapporten tar ett brett grepp på frågan om övergödning av världens hav och består dels av en genomgång av åtgärder i några utvalda länder och dels förslag på ytterligare åtgärder och rekommendationer för framtiden.

Åtgärder i jordbruket har minskat näringsbelastningen

När det gäller åtgärder inom det svenska jordbruket är det en positiv bild som lyfts fram. Rapporten visar på en rad åtgärder som gjorts genom reglering, rådgivning och ekonomiskt stöd till lantbruket, bland annat Greppa Näringens arbete för att motivera och inspirera lantbrukare att minska sin miljöpåverkan. Slutsatsen blir att åtgärderna haft positiva effekter på näringsbelastningen till Östersjön. På nationell nivå har Sverige uppnått balans mellan spridning och upptag av fosfor från jordbruksmark och åtgärder i jordbrukssektorn har sammantaget haft en positiv effekt för att minska näringsläckaget. Koncentrationen av kväve och fosfor har minskat i en del sjöar i södra Sverige och allt mindre mängd kväve levereras till haven från vattendrag i jordbruksområden.

Saknas forskning om åtgärdernas effekt på haven

Det finns mycket övervakning och forskning i Sverige kring markanvändning, odling och gödsling, vatten- och luftburet kväve och tillståndet för haven. Däremot är forskningen bristfällig när det gäller vilka effekter olika åtgärder har haft för att förbättra tillståndet i haven, enligt rapporten.

Viktigt att ta hänsyn till globala trender

Rapportförfattarna argumenterar för att åtgärder bör ta hänsyn till stora globala trender som ökat intag av protein och energi både totalt sett och per capita, eftersom en hög konsumtion av proteinrik mat visat sig vara en av grundorsakerna till övergödningen, enligt rapporten. Rapporten avslutas med en rad rekommendationer som att främja hållbara dieter med en lägre andel proteinrika livsmedel, stödja nya koncept för att effektivisera återcirkulationen av växtnäring samt stödja hållbara former av vattenbruk.

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet.

Text: Teresia Borgman

Källa:

Grimvall, A., Sundblad, E-L., Sonesten, L. (2017) Mitigating marine eutrophication in the presence of strong societal driving forces. Report No. 2017:3. Swedish Institute for the Marine Environment.

Ladda ner rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer kunskap:

FN:s havskonferenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matens betydelse för havets hälsa diskuteras på Östersjödagarna i Almedalen den 5-6 julilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2017-06-13 av Sara Stjernholm

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp