Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Våtmarker är kostnadseffektiva i att rena kväve

Foto: Erik Karlsson

Våtmarker är kostnadseffektiva i att rena kväve

12 maj 2017

I Danmark görs nu en storsatsning på att få fler våtmarker anlagda. Och de anses vara kostnadseffektiva jämfört med många åtgärder i växtodlingen enligt danska forskare.

I Danmark storsatsas nu på att anlägga fler våtmarker på gårdarna i syfte att nå målen om god ekologisk status i vattendirektivet. Både vanliga våtmarker och ”minivådområder”. Men våtmarker har anlags sedan länge i Danmark och nu har en grupp forskare gjort en ny utvärdering av deras kostnadseffektivitet i att rena kväve och fosfor. Tre olika våtmarker anlagda under 1990-talet i Danmark utgjorde grund för beräkningarna. Alla tre ligger i ett område med intensiv matproduktion och i låglänt terräng på norra Jylland. Det låglänta läget gör att odlingsmarken är invallad och avrinnande vattnet pumpas. De tre våtmarkerna är belägna på två grisgårdar och en mjölkgård och är 0,8 och 2,3 och 0,8 hektar stora. Tillrinningsområdet till de tre är i samma ordning 55, 230 och 78 hektar.

Anläggningskostnaderna bestod av de fyra posterna: projekteringskostnader, grävning, rör och pumpar och etablering av vegetation. När kostnaderna summerades kostade de tre våtmarkerna, uppräknade i samma ordning som tidigare: 650 000 kronor, 600 000 kronor och 790 000 kronor.

Stor variation i kostnader

I de tre dammarna varierade kostnaden för att rena bort ett kg kväve 30 – 300 kronor. Variationen för fosfor var mellan 550 och 11 000 kronor för att rena bort ett kg fosfor ur avrinnande vatten. De jämför den kostnaden med främst åtgärder i själva växtodlingen enligt tabellen nedan.

Beskriver tabellens innehåll


Euro per ha

Euro per kg N

Våtmark

34 - 194

3 – 31

Fånggröda

5 - 58

0,3 – 42

Mellangröda

60

8 – 14

Halmnedbrukning

0,0 – 107

0,0 - 45

Minskad N-gödsling (utan fånggröda)

27,5

16 – 27

Minskad N-gödsling (med fångggröda)

27,5

19 – 32

Skyddszon

471 - 1198

10 – 35

Träda

471 - 1198

20 - 70

Utnyttja naturlig avrinning

En fördel med våtmarkerna som lyfts fram är att de inte måste placeras på åkermark och därmed ta sådan i anspråk. Studien visar att ju mer kväve som våtmarken belastas med desto kostnadseffektivare blir den per kg kväve. Dessa våtmarker blev lite extra dyra för att de var så låglänta att de förutsatte pumpning. Våtmarker anlagda längre uppströms kan utnyttja naturlig avrinning och blir därför billigare.

Svårt att bestämma kostnad

Forskarna tycker att det är lite svårt att bestämma hur kostnaden för fosfor ska räknas. Upp till 11 000 kronor per kg fosfor är dyrt men fosforreningen sker inte i hela dammen utan främst i en djupare sedimentationsdel. Då skulle det egentligen räcka med en sådan för att få fosforeffekt och då skulle bara kostnaden för en sådan mindre damm användas. Å andra sidan kräver fungerande fosforrening, till skillnad från kväve, ett större underhåll där de nämner tömning av sediment med 1 – 3 års mellanrum.

Danmark lägger fokus på kväve

Det är också viktigt att förstå att det råder ett starkt kvävefokus i Danmark, till skillnad från Sverige. Det gör att de är inriktade på kväveåtgärder, som de i tabellen, och fosfornytta av dessa åtgärder ses nästan som bonus.

 

Källa: Cost-Effectiveness Analysis of Surface Flow Constructed Wetlands (SFCW) for Nutrient Reduction in Drainage Discharge from Agricultural Fields in Denmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gachango, F.; Pedersen, S.; Kjaergaard, C. Journal Environmental Management , Volume 56 (6) – Dec 1, 2015

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp