Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så påverkas grisföretagarna av IED

Foto: Janne Andersson

Så påverkas grisföretagarna av direktivet för industriutläpp

14 februari 2017

De vanligaste svenska boxmodellerna för att föda upp grisar räknas redan som BAT, alltså bästa tillgängliga teknik, enligt EU:s nya Industriutsläpps-direktiv, IED. Men ibland kolliderar svensk djurskyddslagstiftning med det europeiska referenssystemet och då går skyddet av djuren före.

Snart träder EU:s Industriutsläppsdirektiv (IED) i kraft, det skulle hänt före årsskiftet men blev försenat. Direktivet syftar till att minska ammoniakläckage från stallar och gäller för tillståndspliktiga gris- och fjäderfägårdar. De två stora nyheterna i direktivet är att ett trettiotal så kallade BAT-slutsatser ska börja tillämpas och att det införs bindande gränsvärden för läckage av ammoniak per djurplats och år. Sofie Andersson har i sitt examensarbete på Lunds universitet i samarbete med rådgivningsföretaget Agellus studerat vilka konsekvenser som direktivet kan få för Sveriges grisproducenter.

22 olika tekniker anvisas i direktivet

BAT betyder bästa tillgängliga teknik och i den för grisbranschen specifika BAT nummer 30 ges exempel på 22 olika tekniker som kan användas i ett stall för att minska avgången av ammoniak. Det är tillåtet att använda andra tekniker men de ska ge en likvärdig minskning av ammoniakavgången. Det kan vara så att annan lagstiftning, exempelvis djurskyddslagstiftning står i konflikt med BAT och då ska IED underordnas. Lantbrukare som redan har tillstånd ska året efter att BAT-slutsatserna publicerats redovisa i sin miljörapport hur gården planerar att uppfylla samtliga BAT-slutsatser. Det betyder att om BAT-slutsatserna publiceras under 2017, vilket får förutsättas, så ska det redovisas i miljörapporten för 2018 som ska lämnas in sista mars 2019.

Många svenska lösningar ingår i det som benämns BAT

Referenssystemet i IED är helspalt med gödselkällare vilket inte är tillåtet i Sverige. De vanligaste inhysningssystemen i Sverige är ströbäddsbox eller ströad liggbox. De vanligaste svenska formerna av utgödsling är via vakuum eller skrapor. Dessa olika traditionella system är en del av de föreslagna BAT-teknikerna. Enligt direktivet minskar vakuumutgödsling ammoniakavgången med 0-42 procent och utgödsling med skrapor med 31-66 procent. Ströad liggbox minskar ammoniakavgången med 16-74 procent och hel ströbädd med 23-67 procent för sinsuggor och tillväxtgrisar. För slaktgrisar ger hel ströbädd däremot ökad avgång med 40-76 procent jämfört med referenssystemet.

Svenska slaktgrisar klarar troligen AEL

AEL betyder Associated Emission Level och är det gränsvärde som kommer införas. Det är ett problem att det finns få svenska mätningar av ammoniakavgång från grisar i olika åldrar och i olika inhysningsformer. Vissa andra länder som Danmark har med sin stora grisproduktion mer heltäckande mätningar och benämner dem normtal. Men det är osäkert att överföra andra länders emissionsfaktorer till Sverige eftersom uppfödningen skiljer sig åt. Enligt en schablon som trots allt finns släpper slaktgrisar ut 1,7 kg ammoniak per plats och år. Och mätningar visar ett spann på 1,4 – 1,6 kg per plats och år. Det gör att svenska grisar troligen kommer klara det kommande gränsvärdet för de typer av boxar som finns i Sverige. För digivande suggor kommer det inte finnas något svenskt gränsvärde eftersom gränsvärdet i direktivet gäller för en teknik (fixerade suggor) som inte är tillåtet i Sverige.

Källa: Bästa tillgängliga teknik (BAT) för att minska ammoniakutsläpp från grisstallPDF. Sofie Andersson, 2017. MVEK02 Examensarbete för kandidatexamen 15 HP. Miljövetenskap, Lunds Universitet. 

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp