Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Jordbruket och klimatet

Fokus för kursen var hur jordbruket påverkar klimatet och vilka åtgärder som kan minska jordbrukets klimatpåverkan. Foto: Sara Stjernholm

Hur kan vi jobba för ett bättre klimat?

08 februari 2017

Projektnytt. Att använda kvävet effektivt är en nyckelåtgärd för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Det var en av slutsatserna från Greppa Näringens kurs för rådgivare om jordbruket och klimatet.

Pernilla Sjögren, Hushållningssällskapet Kalmar

– En framgångsfaktor tror jag är att i rådgivningen få fram att miljöåtgärder ofta också får positiva effekter på ekonomin. Genom att till exempel optimera kvävegödslingen kan lantbrukaren spara pengar, säger Pernilla Sjögren deltagare på kursen om utmaningarna i klimatrådgivningen. Foto: Sara Stjernholm

Ett 20-tal rådgivare lyssnade under två dagar på några av Sveriges främsta forskare inom området jordbruk och klimat.

Markku Rummukainen, klimatforskare från Lunds universitet och Sveriges representant i IPCC, gick igenom den senaste klimatforskningen och Sveriges klimatpolitiska arbete för minskade nettoutsläpp av växthusgaser.

”När du köper kött, ska du köpa svenskt kött för klimatets skull”, var ett av Markku Rummukainens råd.

Christel Cederberg från Chalmers var inne på samma linje.

– Vi måste skilja på produktion och konsumtion när vi pratar om köttets klimatpåverkan, säger Christel Cederberg.

Klimatet och djuren

Deltagarna fördjupade sina kunskaper kring klimatsmart utfodring och metanproduktion från djurens fodersmältning. Lena Rodhe från RISE har studerat växthusgasförluster från lagring av stallgödsel och biogödsel. Hon betonade att den viktigaste åtgärden för att minska metanavgången är att se till att temperaturen vid lagringen hålls så låg som möjligt.

Organogena jordar

Åsa Kasimir från Göteborgs universitet har forskat om lustgasemission från jordbruket och jordbruksmarken.

– Om man ska tala om en hotspot för lustgasemissioner så är det dränerad organogen mark. Den marken utgör en mindre del av jordbruksmarken men släpper ut mest lustgas. Åtgärder där har stor effekt, men det gäller att anpassa åtgärderna till vilken typ av organisk mark det gäller, säger Åsa Kasimir.

Dränering

Sara Bergström-Nilsson från Hushållningssällskapet Halland pratade om vilka effekter ett förändrat klimat kan få för det svenska lantbruket. Det blir varmare, vilket ger möjligheter att odla nya grödor. Men med värmen kommer också mer regn, så dräneringen kommer att vara viktig.

– Vid dräneringsåtgärder är det viktigt att ta höjd för ökad nederbörd och till exempel lägga dräneringsrören tätare, säger Sara Bergström-Nilsson.

Bygga för ett nytt klimat

Ett varmare klimat kommer också att påverka djuren och det måste man tänka på redan nu vid till exempel ny- eller ombyggnation. Sara Bergström-Nilsson tipsade om att skaffa ökad fläktkapacitet och fläktar med dusch.

Transporter

Idag är utsläppen från transporter och maskiner ganska stora. Men flera föredragshållare påpekade att i takt med att det blir vanligare med förnybart bränsle, till exempel fossilfri diesel, och eldrivna fordon så kommer klimatpåverkan från jordbrukets maskiner att minska.

Vad tyckte rådgivarna?

Vi frågade några av deltagarna vilken den viktigaste lärdomen från kursen var.

– Det finns många åtgärder vi kan göra, det känns roligt! säger Emelie Wikström, produktionsrådgivare på Rådgivarna i Sjuhärad

– Hur komplext det kan vara. Minskar man metanförlusterna kanske man i stället ökar lustgasavgångarna till exempel. Kväve verkar vara en nyckelfaktor, åtgärder för att minska kväveförlusterna får många positiva effekter, säger Pernilla Sjögren, miljörådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar.

 

Text: Sara Stjernholm

 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp