Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ökat intresse för agroforestry

Traditionellt skogsbete och fäbodbruk är exempel på agroforestry-system som var vanligare förr. Men även idag förekommer agroforestry i Sverige. – Våra vackra björkhagar till exempel räknas som agroforestry-system, förklarar Karin Eksvärd. Foto: Urban Wigert

Ökat intresse för agroforestry

20 december 2016

Intresset för agroforestry ökar starkt i Europa och Sverige. De senaste åren har det kommit en rad nya initiativ på området.

Karin Eksvärd

Karin Eksvärd har uppdraget som koordinerande expert för en fokusgrupp om agroforestry genom det Europeiska innovationspartnerskapet, EIP-Agri. Foto: Erik Nilsson

Agroforestry, eller skogsjordbruk, är odlingssystem som varit mer kända från sydligare breddgrader, men som på senare år fått allt mer uppmärksamhet även i Sverige och resten av Europa. Agroforestry innebär att odling av vedartade växter, som träd och buskar, kombineras med växtodling och/eller djurhållning. Minskade utsläpp av klimatgaser och minskat näringsläckage är bara några exempel på de potentiella fördelar som lyfts fram med den här typen av odlingssystem.

Stärker ekosystemtjänsterna

Karin Eksvärd koordinerar en fokusgrupp med inriktning på agroforestry som nyligen startat inom det Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri. Hon upplever att intresset för agroforestry ökat starkt de senaste åren. Anledningarna till det ökade intresset är flera, tror hon.
– Det finns en önskan om att stärka och öka ekosystemtjänsterna inom lantbruket. Där kan agroforestry bidra.
– Det finns ett behov av att minska resursförbrukningen, näringsläckaget samt förbättra vår inhemska försörjningsförmåga, både vad gäller faktisk mat, men också genom att öka diversiteten av produkter och den totala avkastningen för lantbrukaren, säger Karin Eksvärd.

Miljöfördelar med agroforestry

Enligt henne kan agroforestry härbärgera en lång rad ekosystemtjänster som ökad kolinbindning, förbättrad självreglerande förmåga och ökad biodiversitet. En metaanalys som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Agriculture, Ecosystems and Environment visar att agroforestry-system generellt sett har en positiv effekt för den biologiska mångfalden och när det gäller att leverera ekosystemtjänster jämfört med konventionellt jord- och skogsbruk. Miljöfördelar som kunde ses var minskat näringsläckage, minskad erosion och skydd för den biologiska mångfalden. Resultaten varierade dock beroende på vilken typ av agroforestry-system och ekosystemtjänst som utvärderades.

Marginalmarker

Enligt Karin Eksvärd kan agroforestry spela flera viktiga roller i svenskt lantbruk i framtiden.
– I Sverige har vi också behov av mer inhemskt producerade vitaminer och mineraler, frukt, bär och grönt, men också att diversifiera slättlandskap med mycket spannmålsodlingar till exempel. Här finns även en möjlighet att använda marginalmarker och öka produktiviteten från betesmarker, säger hon.

Produktion av kvalitetstimmer

Längre söderut i Europa ser förutsättningarna delvis annorlunda ut och agroforestry används bland annat för att motverka jorderosion, samt minska effekterna av ökande temperaturer och vattenbrist, berättar Karin Eksvärd.

– På flera ställen i Europa är det vanligt att man odlar högkvalitativt timmer som körsbär och valnöt i alléer på åkern.
Men timmer på bra åkermark ser hon i dagsläget ingen framtid för i Sverige.

Agroforestry i Europa

Ett axplock av några europeiska och svenska initiativ med fokus på agroforestry:

 • EIP-Agris fokusgrupp om agroforestry. Deltagare från 14 länder kartlägger situationen för agroforestry inom EU. Syftet är att identifiera kunskapsluckor och behov av innovationer för att introducera vedartade växter i specialiserade växt- och husdjurssystem. En slutrapport beräknas till sommaren.
  Läs mer...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Forskningsprojektet AGFORWARD (AGroFORestry that Will Advance Rural Development) pågår 2014-2017. Syftet är att bidra till hållbar utveckling genom att främja agroforestry i Europa. I projektet deltar bland annat universitet och lantbruksorganisationer. www.agforward.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • European Agroforestry Federation (EURAF) arbetar med att främja träd i jordbruket och alla former av silvopastoralism (kombination av skogsbruk och betesdjur).
  Läs mer...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Do European agroforestry systems enhance biodiversity and ecosystem services? A meta-analysis, Agriculture, Ecosystems and Environment, 2016.
  Läs mer...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Populärvetenskaplig sammanfattning i Science for Environment Policy: Agroforestry delivers more ecosystem services than conventional land use
 • Agroforestry Sverige. Nystartad förening som ska utveckla agroforestry i Sverige, allt från skogsträdgårdar till odlingar på åker, betes- och skogsmark, samt utgöra en plattform för nätverkande.
  Läs mer...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Örebro universitet och Inspire Action & Research. Projekt om perenna odlingssystem/agroforestry som pågick 2012-2016. Läs mer i rapporten ”Mångfunktionella, lokala odlingssystem - Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012-2016”
  Ladda ner rapporten...PDF
 • Agroforestry Network. Nystartat svenskt nätverk med fokus på agroforestry i utvecklingsländer. Lanseras av Vi-skogen, SLU Global, SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och Focali (Forest, climate and livelihood research network).
  Läs mer...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-05-17 av Alexander Regnér

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp