Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Bättre sallat med organiska gödsel än med bara mineralgödsel

Foto: Håkan Alfredsson

Bättre sallat med organiska gödselmedel

25 november 2016

Det blev högre sallatsskörd, hälsosammare nivå av nitrat i sallatsbladen, friskare jord och mindre risk för förorening av grundvatten när sallat odlades med organiska gödselmedel jämfört med odling med bara mineralgödsel, visar spanska forskare i ett nytt odlingsförsök.

Kväveutlakning från grönsaksodling kan vara betydande då de ibland gödslas kraftigt med kväve och en del grönsaker som sallat har grunt rotsystem. Arealen grönsaksodling är liten i förhållande till andra jordbruksgrödor så det samlade läckaget kanske inte påverkar kustvattnet så mycket men det är inte ovanligt att grundvattnet på platsen har förhöjd nitrathalt. Spanska forskare har undersökt hur sallatsodling påverkas om sallaten gödslas med organiska gödselmedel istället för med mineralgödsel. Sallat är en av de mest uppskattade grönsakerna i Europa och det odlas årligen 3 miljoner ton.

Precisionsodling

Mellan november 2013 och april 2014 odlades två omgångar sallat på rad. Sallaten odlades i odlingslådor med cirka 50 kg sandig lättlera. Odlingen skedde i ett växthus och sallaten droppbevattnades. Två olika organiska gödselmedel provades. Den ena var brunnen fastgödsel från får och getter och den andra var avloppsslam blandat med sågspån. Mineralgödsel i form av NPK och flera mikronäringsämnen tillfördes löst i droppbevattningen. Nio olika sätt att gödsla provades: tre med bara mineralgödsel, två med bara organiska gödselmedel och fyra med en blandning av båda.

Mer sallat och mindre nitrat i bladen

I den första sallatsskörden var det ingen skillnad i skördad mängd sallat mellan odlingen som bara fick mineralgödsel och den som fick organisk gödsel. I den andra odlingsomgången däremot var skörden högre både för sallat som bara fick organisk gödsel och för sallat som fick både organisk gödsel och mineralgödsel jämfört med gödsling med bara mineralgödsel.

En svårighet för forskarna var att bedöma hur mycket mineralkväve som skulle frigöras från det organiskt bundna kvävet. Deras bedömning, som visade sig vara bra, var att åtminstone 30 procent av totalkvävet måste hinna mineraliseras för att tillgodose sallatens behov och ge samma skörd som med bara mineralgödsel.

Näringssammansättningen i sallatsbladen skiljde sig inte åt mellan de olika sätten att gödsla. Inte heller skiljde det åt i mängden tungmetaller. En viktig skillnad var dock att koncentrationen av nitrat var lägre i sallatsbladen som gödslats med organisk gödsel. Nitratkoncentrationen i bara mineralgödslade sallaten var nära det tillåtna europeiska gränsvärdet.

Mer liv i jorden

Där organiskt material tillfördes blev jorden i bättre skick genom att aggregatstabiliteten ökade och jordens vattenhållande förmåga ökade. Markens respiration ökade också vilket visar mer mikrobiologisk aktivitet. Jorden blev friskare på flera olika sätt. Som avslutning skriver forskarna att odlingsresultaten också kan överföras till frilandsodling av sallat. De beräknar att 66 kilo mindre mineralkväve per hektar skulle behöva tillföras om organiska gödsel används och samtidigt ger det hälsosammare sallat och mindre nitratkväveläckage till grundvattnet.

Källa: Use of compost as an alternative to conventional inorganic fertilizers in intensive lettuce (Lactuca sativa L.) crops—Effects on soil and plantlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hernández, Teresa; Chocano, Carmen; Moreno, José-Luis; García, Carlos. Journal Soil and Tillage Research , Volume 160 – Jul 1, 2016 

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp