Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Nytt beslut om vattenvårdsåtgärder

Foto: shutterstock

Nytt beslut om vattenvårdsåtgärder

10 oktober 2016

Torsdagen den 6 oktober fattade regeringen beslut om att Vattenmyndigheterna ska göra ändringar i sitt förslag till åtgärdsprogram. I det nya beslutet läggs bland annat mer fokus på att åtgärderna ska kunna utföras inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen

Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen ställer sig positiv till beslutet. Foto: Sofie Logardt

I slutet av 2014 lade Vattenmyndigheterna fram sitt åtgärdsprogram för att nå målen enligt EU:s ramdirektiv för vatten för perioden år 2016-2021. I och med regeringens beslut behöver vissa av åtgärderna justeras eller kompletteras och i vissa fall tas bort. Områden som berör Greppa Näringen är till exempel kompetensutveckling och miljöersättningar. Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen ställer sig positiv till beslutet med visst förbehåll.

– Det är viktigt att det kommer att finnas resurser inom landsbygdsprogrammet för att kunna genomföra åtgärderna, säger hon.

Mer kompetensutveckling

Enligt regeringens beslut ska Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna identifiera områden där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte nås. I dessa områden ska sedan kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten utvecklas. Målet är att minska växtnäringsförluster och användningen av växtskyddsmedel.

– Eftersom regeringen skriver att rådgivningen ska utvecklas, så uppfattar jag det som ett starkt stöd för Greppa Näringens verksamhet och att finansiering ska finnas i tillräcklig grad inom landsbygdsprogrammet, säger Stina Olofsson.

Minskade fosforförluster

En annan punkt i åtgärdsprogrammet som regeringen nu prövat är åtgärder i fält för att minska fosforförlusterna.

– Regeringen beskriver åtgärder i fält som ska minska fosforförlusterna som särskilt viktiga. Jag utgår från att anslagen till miljöinvesteringar och miljöersättningar till dessa ska finnas kvar i landsbygdsprogrammet och att anslagen till och med kan förväntas öka, säger Stina Olofsson.

Liksom i tidigare förslag nämner regeringen strukturkalkning, kalkfilterdiken, skyddszoner och anpassade skyddszoner, våtmarker, fosfordammar och tvåstegsdiken som viktiga åtgärder. Några av de förslag till åtgärder som tidigare var med i listan har plockats bort. Dessa är anpassad fosforgödsling, snabb nedbrukning av stallgödsel och att höga engångsgivor ska undvikas.

– Jag anser att de fortfarande är viktiga åtgärder för att minska fosforförlusterna och de kommer fortsatt att vara en del i Greppa Näringens rådgivning, säger Stina Olofsson.

Fortsatt satsning i Greppa Näringen

Greppa Näringen har redan påbörjat arbetet med att identifiera var ytterligare rådgivning behövs.

– Vi kommer att fortsätta vår satsning på fosfor och ta fram information och kunskap om anpassad gödsling, stallgödselhantering och annat som minskar risken för fosforförluster och informera om miljöersättningar, säger Stina Olofsson och tillägger:

– Jag känner att vi fått ett ökat mandat till fortsatt arbete och att införa nya idéer som utvecklar rådgivningen. Framöver kommer också Greppa Näringen att samarbeta mer med de vid Jordbruksverket som arbetar med frågor som rör markavvattning.

 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp