Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Torv i rastgården ger minskad ammoniakavgång

Foto: Carin Clason

Torv i rastgården ger minskad ammoniakavgång

16 september 2016

En böklåda med torv på uterastgården i ekologisk grisproduktion med stationärt system gav positiva resultat på hygien och minskade ammoniakutsläpp. Det visar en studie som ingår i en svensk doktorsavhandling där djurvälfärd, produktion och växtnäringsutsläpp har studerats i ett helhetsperspektiv.

Där torv visade sig ha en positiv effekt på ammoniakutsläppen gav spån en rakt motsatt effekt. Alla bökmaterialen i föreliggande studie gav dock renare djur och mer aktivitet på uteplatsen.

Produktionslösningar

Ekologisk grisproduktion kan bedrivas i både stationära system med permanenta byggnader med betongytor och/eller betesmarker utomhus, mobila system i hyddor utomhus eller blandat med både byggnader och hyddor. I det stationära systemet är rastgården oftast av betong och på dessa ytor hamnar både urin och gödsel vilket ger höga kväveutsläpp.

Optimal rastgård

Att skapa en rastgård som ger både bra djurmiljö och så låg miljöpåverkan som möjligt har varit målet i denna studie. Här testades olika bökmaterial (spån, torv, torv+pellets och avsaknad av material) med avseende på produktion (foderutnyttjande, köttprocent, tillväxt), aktivitet , uppehållsplats, hygien och ammoniakutsläpp i utomhusområdet.

Försöket omfattade tre omgångar som speglade olika årstider. Det förekom skillnader mellan de olika omgångarna främst vad det gällde tiden de tillbringade ute.

Mindre kväveförluster

Ammoniakutsläppen var klart mindre när man använde torv eller torv+pellets som material. Grisar med bökmaterial, oavsett sort, höll sig renare. Däremot visade sig spån som bökmaterial ge högre ammoniakutsläpp än både torv och ytor utan bökmaterial. Produktionen påverkades inte signifikant beroende av bökmaterial eller avsaknad av sådant. Grisar med torv+pellets var mer aktiva i utomhus än grisar utan bökmaterial.

Slutsatserna från försöket är att torv gav bäst resultat för att minska ammoniakutsläppen. Tillsats av pellets till torven gav ingen större positiv effekt på att göra uteplatsen mer attraktiv. Spån som är ett mycket vanligt strömaterial i Sverige ökade snarare än minskade ammoniakavgången på uteplatsen. Men trots att torv gav lovande resultat i denna studie bör hela miljöaspekten beaktas, brytning av torv har en negativ påverkan på klimatet och därför önskar författarna mer studier på torvens klimatpåverkan.

Doktorsavhandlingen

I doktorsavhandlingen har ett stationärt system för ekologiska grisar undersökts ur olika perspektiv vid SLU i Alnarp. Jämförelser har gjorts mellan boxtyper, tillgång på bete, typ av böklådor och som i den ovan beskrivna studien jämförelse av olika bökmaterial.

 

Källa: Anne-Charlotte Olsson, Jos Botermans, Mats Andersson, Knut-Håkan Jeppsson, Christer Bergsten. (2016) Use of different rooting materials to improve hygiene and to lower ammonia emissions within the outdoor concrete area in organic growing finishing pig productionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Livestock Science 191(2016) 64-71

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp