Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Helsädsensilage utan proteintillskott till köttdjur

Foto: Carin Clason

Helsädsensilage utan proteintillskott till köttdjur

06 september 2016

Helsäd med tillskott av rapsmjöl gav bättre foderutnyttjande och tillväxt än utan tillskott av rapsmjöl, visar en finsk studie. Men skillnaderna var lägre än väntat. Om produktionskostnaderna för helsäd är lägre än för gräsensilage och om det dessutom ger fördelar i växtföljden kan helsäd som enda grovfoder ge en lönsamhet på gården för uppfödning av köttrasdjur

Helsädsensilage används allt mer till växande köttdjur i Finland på grund av att de har en lägre odlingskostnad än gräsensilage. Kornensilage är vanligast men även havre- och veteensilage används. Helsädsensilage har oftast en lägre smältbarhet, det vill säga fodervärde än gräsensilage, men det brukar kompenseras av ett högre torrsubstansintag. I Finland är rapsmjöl det viktigaste proteintillskottet för boskap. Tidigare har finska forskare konstaterat att till köttdjur som får ett gräsensilage av god kvalitet kan rapsmjölet uteslutas och förutom mindre kostnader för inköp så minskar utsläppen av både kväve och fosfor i de uppfödningsformerna.

I föreliggande studie fann forskarna att helsädsensilage i motsats till gräsensilage minskade tillväxten för ungtjurarna på grund av lägre energiintag och sämre foderomvandling. Men, de ganska höga tillväxterna i denna studie pekar på att det går att ersätta gräsensilaget med helsädsensilage utan att tappa för mycket i tillväxt.

Försöksupplägg

Studien gjordes för att jämföra; foderintag, tillväxt och foderstatens smältbarhet hos 30 stycken växande. Startvikterna på tjurarna var i medeltal 438 kilo. Foderstaterna bestod av korn- eller helsädsensilage och gräsensilage (timotej och ängsvingel) med eller utan tillskott av rapsmjöl. I samtliga försöksled ingick även valsat korn i en mängd på mellan 3,5 till 4 kilo torrsubstans. I de fall där rapsmjöl ingick var målet att råproteinet i koncentratdelen (valsat korn plus rapsmjöl) skulle nå en koncentration på 155 gram per kilo torrsubstans. Detta gjorde att råproteinhalten i foderstaten ökade med cirka 23 procent för helsädsalternativen. Allt ensilage utfodrades i fri tillgång och kraftfodret utfodrades för sig.

Tillväxter med och utan Rapsmjöl

De tjurar som fick gräsensilage med och utan rapsmjöl hade tillväxter på 1428 gram per dag respektive 1394 gram. På foderstaten med kornensilage med och utan proteintillskott var tillväxterna 1376 respektive 1286 gram per dag. För veteensilaget var motsvarande tillväxter 1274 respektive 1087 gram per dag. Tillskott av rapsmjöl ökade både ensilaget och det totala torrsubstansintaget för helsädsfoderstaterna samt förbättrade foderomvandlingen när hela foderstatens PBV-värden var över -20 gram per kilo torrsubstans.

Enligt den finska fodernormen bör PBV(proteinbalans i vommen) ligga över -10 gram per kilo torrsubstans för djur över 200 kilo levande vikt (den svenska normen är liknande), här hamnade dock PBV-värdena för helsäden på mellan -18 till -30 gram per kilo torrsubstans.

I praktiken

Det gäller att räkna på foderkostnader, tillväxter, djurflöden och total ekonomi. En minskad tillväxt per dag betyder längre uppfödningstider, större platsbehov och oftast mer foder totalt per djur. Kväveeffektiviteten minskar och klimatpåverkan ökar per kilo kött. Fosforutsläppen blir dessutom lägre vid mindre proteintillskott. Foderanalyser och tillväxtuppföljningar blir ännu viktigare när proteinnivåerna sänks och fodersmältbarheten minskar. Försöken ovan gällde ungtjurar över 400 kilo, för unga djur är det viktigt att proteintilldelningen inte blir för låg.

 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp