Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Minskande fosforöverskott på irländska mjölkgårdar

Foto: Janne Andersson

Minskande fosforöverskott på irländska mjölkgårdar

30 augusti 2016

Irland har ökat sin mjölkproduktion kraftigt sedan EU tog bort mjölkkvoterna. I ett avrinningsområde i Nordvästra Irland har forskare detaljstuderat fosforflöden på mjölkgårdar, tagit vatten- och jordprover och funnit överskott av fosfor i gårdsbalansen sjunker och det gör också matjordens fosforhalt.

Försöket gjordes i västra Irland i ett 760 hektar stort avrinningsområde. Där regnar det i genomsnitt 1200 mm per år och marken består till 90 procent av åkermark. Marken odlas till cirka 80 procent med gräs till mjölkkor. På nio mjölkgårdar gjordes djupgående analyser av fosforflöden till och från gården och alla odlingsåtgärder dokumenterades. Gårdarna var från 13 till 134 hektar stora och mjölkavkastningen beräknad per hektar varierade från 7 000 till 13 000 liter per hektar. På alla fält i avrinningsområdet togs jordprover av fosforinnehåll i matjorden vid två tillfällen under tre år. Avrinning av vatten mättes i utloppet av avrinningsområdet och vattenprover analyserades på fosfor. Det togs också prover på biologi i vattendragen i området.

Fosforinnehållet i marken sjunker

På de nio mjölkgårdar där växtnäringsbalans beräknades varierade fosforöverskottet från 8 kg fosfor per hektar till ett underskott på 3 kg fosfor per hektar med ett medel på 2,4 kg fosfor per hektar. Den genomsnittlig tillförda mängden fosfor var år 2010 34 kg per hektar och 26 kg för år 2011. Variationen i gödsling på de många enskilda fälten var från 0 till 132 respektive 0 till 133 kg fosfor per hektar för de båda åren. Och det första året var det 18 procent av fälten som fick mer än de tillåtna 64 kg fosfor per hektar som gäller för jordar i den Irländska klass 1. Påföljande år var det 10 procent där för mycket fosfor tillfördes.

Jordproverna visar att fosforinnehållet i matjorden sjunker och jämfört med tidigare studier i detta område har andelen jordar i höga fosforklasser sjunkit. Forskarna understryker att fosforprover behöver tas var fjärde år, det är också en regel i det Irländska nitratdirektivet.

Fosforbalanser på gårdarna

Fosforläckaget beräknat per hektar var för de tre åren som provtagningar av vattnet i vattendraget gjordes: 0,62 och 0,41 och 1,56 kg fosfor per hektar. Förklaringen till det mycket höga läckaget det sista året var helt enkelt att det regnade mycket och avrinningen av vatten var hela 869 mm.

Forskarna bakom studien beskriver de undersökta gårdarna som högproduktiva och intensiva men lite bättre i miljöhänseende vad gäller fosfor än mjölkproduktion på den europeiska kontinenten. De jämför med en sammanställning av fosforbalanser på mjölkgårdar i nordvästra Europa där överskotten varierade mellan 10 och 22 kg fosfor per hektar. Och även vid jämförelse med mjölkgårdar på Irland över tiden menar de att överskotten av fosfor minskat betydligt och jämför med tidigare undersökningar som visar dubbelt eller ännu större överskott än 2,4 kg fosfor per hektar i denna studie.

Nitratdirektivet gör nytta

En viktig del av förbättringen beror på införandet av Nitratdirektivets åtgärdsprogram menar forskarna. Särskilt nämner de ”closed periods” alltså höst- och vinterspridningsförbud för stallgödsel som viktiga. 2,4 kg fosfor per hektar är jämförbart med 2,8 kg fosfor per hektar som är överskottet på cirka 1 000 svenska mjölkgårdar som fått rådgivning i Greppa Näringen. De Irländska forskarna påpekar också att det finns en fortsatt stor potential till förbättring genom att med rådgivning medvetandegöra lantbrukare om näringsinnehållet i stallgödseln.

 

Källa: Variable response to phosphorus mitigation measures across the nutrient transfer continuum in a dairy grassland catchmentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Murphy, P.N.C.; Mellander, P.-E.; Melland, A.R.; Buckley, C.; Shore, M.; Shortle, G.; Wall, D.P.; Treacy, M.; Shine, O.; Mechan, S.; Jordan, P. Journal Agriculture, Ecosystems & Environment , Volume 207 – Sep 1, 2015

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp