Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Livsmedelstrategi och vattendirektiv kopplas ihop

Foto: Mårten Svensson

Livsmedelstrategi och vattendirektiv kopplas ihop

24 augusti 2016

I somras tog danska regeringen beslut om vattendirektivets jordbruksåtgärder och kombinerade det med beslut om en ny livsmedelsstrategi. Där ryms å ena sidan ökade gödselgivor och borttagna skyddszoner och å andra sidan mer våtmarker och en målstyrd läckagemodell. Nettoeffekten ska bli renare vatten.

Det finns flera saker som begränsar hur mycket ett land kan öka sin matproduktion. Det kan vara tillgång på mark, energi, arbetskraft med mera. I Danmark visar regeringen tydligt att det är matproduktionens påverkan på sötvatten och kustvatten som är den mest begränsande faktorn. Därför kopplar de ihop beslut om livsmedelstrategi med vattendirektivets beslut för den andra cykeln 2015-2021. Dokumentet är en blandning av offensiva satsningar för att öka danska matproduktionen och offensiva satsningar för att samtidigt få renare vatten. En stor skillnad mot det svenska arbetssättet med vattendirektivet är att de istället för fosfor har stort fokus på kväveutlakning.

Satsning på ökad produktion

Några av de lättnader och åtgärder som ska underlätta ökad matproduktion är:

  • De så kallade harmonireglerna ändras så att fler grisar tillåts per hektar. Taket ändras från 1,4 djurenheter per hektar till 1,7. Om alla grisuppfödare skulle öka betyder det cirka 5 miljoner fler grisar.
  • Det tidigare kravet på skyddszoner längs vattendrag och sjöar tas bort.
  • Det ska inte få ta mer än 180 dagar att få beslut om tillstånd för utökad djurhållning.
  • De lagstadgade högsta mineralkvävegivorna höjs med i storleksordningen 20 procent.

Satsningar på renare vatten

Några av motsvarande satsningar på rent vatten för att uppfylla kraven på att nå god ekologisk status i EU:s vattendirektiv är:

  • Frivilligheten förstärks genom att mycket medel tillförs landsbygdsprogrammet där cirka två miljarder satsas på våtmarker och minivåtmarker.
  • Det kommer föras en aktiv politik för skogsplantering på åkermark.
  • Från och med 2018 införs en ny målstyrd modell för kväveutlakning. Den bygger på gårdens belägenhet i förhållande till hur känsligt kustvattnet är som markerna avvattnas till. Det införs då ett tak för hur mycket kväve som får utlakas per hektar. Åtgärder ska göras i motsvarande grad för att klara det. Det betyder att vissa lantbrukare kommer få lättnader och andra skärpningar. I dokumentet som är ett avtal mellan danska politiska partier står också att lantbrukare ska kompenseras för dessa åtgärder eftersom ingen ska drabbas av naturgivna förutsättningar. Om det med denna kompensation skulle uppstå problem med EU.s statsstödsregler så ska parterna träffas igen.

Vissa åtgärder skjuta på framtiden

Nettoeffekten av de många olika åtgärderna ovan har av forskare beräknats att bli en minskning av kvävebelastningen på danska kustvatten till år 2021. Men beräkningen visar också att en stor del av kvävebetinget skjuts till vattendirektivets tredje cykel till 2027.

 

Källa: Regeringen er klar med vandområdeplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Miljø- og Fødevareministeriet, DK

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp