Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Från idé till fungerande tvåstegsdike

Foto: Zivko Rasic

Från idé till fungerande tvåstegsdike

08 juli 2016

Sedan årsskiftet kan du söka miljöinvesteringsstöd inom landsbygdsprogrammet för att anlägga ett tvåstegsdike. För att få bästa möjliga effekt av pengarna ger Jordbruksverket ut vägledningen ”Från idé till fungerande tvåstegsdike”.

Genomskärning av ett tvåstegsdike

Klicka på bilden för att se den i större format.

Syftet med broschyren är att underlätta för dig som överväger att anlägga ett tvåstegsdike, men den är även relevant för andra typer av åtgärder i ett dike. Broschyren vänder sig till som intresserade fastighetsägare, konsulter, tjänstemän och vattenråd.

Rätt åtgärd på rätt plats

Ett tvåstegsdike skiljer sig från vanliga diken då det har terrasser på en eller både sidor om dikets mittfåra. Det ska projekteras med utgångspunkt i syfte och lokala förhållanden. Rätt utformning på rätt plats gäller även åtgärder utanför diket såsom skyddszoner, gödsling, markbearbetning och våtmarker.

Klargör syftet

Du som vill anlägga ett tvåstegsdike har förmodligen ett eller flera syften med det. Klargör ditt för att välja rätt åtgärd – vill du fånga fosfor eller kväve, minska erosion, förbättra dräneringen eller öka den biologiska mångfalden?

Tilla Larsson, vattenhushållningsingenjör på Jordbruksverkets rådgivningsenhet har varit med och tagit fram broschyren. Hon poängterar vikten av att ta fram syftet med diket.

– Hur du ska anlägga ditt tvåstegsdike beror på syftet, eftersom olika syften kan kräva olika utformning, säger hon.

Ett tvåstegsdike kan ge stabilare slänter än det konventionella trapetsformade diket. En vegetationsklädd terrass skyddar slänten och medför tillsammans med ett bredare tvåstegsdike lägre vattenhastighet vid höga flöden. Den lägre hastigheten minskar i sin tur erosion, vilket är positivt både för stabilitet och miljö. Partiklar och partikelbunden fosfor ges möjlighet att sjunka till botten eller fastna i växtligheten. Med hjälp av bakterier kan kvävet i vattnet omvandlas från nitrat till ofarlig kvävgas.

Steg för steg från idé till färdig anläggning

Vägledningen är uppbyggd kring arbetsgången från idé till fungerande tvåstegsdike. Broschyrer lyfter fram olika sätt att se på genomförandet, både de tekniska och juridiska.

  1. Först gör du en förundersökning där du funderar på syfte och förutsättningar på plats för att få ditt förhandsbesked från länsstyrelsen.
  2. Vad du ska tänka på vid projektering när du ska välja terrassernas bredd och höjd.
  3. De samråd och tillstånd som du behöver.
  4. Anläggning av ditt tvåstegsdike. När detta är har slutbesiktigats kan miljöinvesteringen betalas ut.
  5. Framtida underhåll av diket. Du ska klippa vegetation, ta upp ansamlat sediment, stabilisera slänterosion med mera.

Ansök om miljöinvesteringsstöd

Innan du börjar gräva ska du lämna in en komplett ansökan och få ditt startbesked av länsstyrelsen. Miljöinvesteringen anläggning av tvåstegdike ingår i ett paket med våtmarker, dammar och andra åtgärder i landsbygdsprogrammet för förbättrad vattenkvalitet. Varje län ska ta fram regionala handlingsplaner med urvalskriterier och kan prioritera miljöinvesteringarna utifrån olika aspekter. Maxbeloppet för miljöinvestering för tvåstegsdike är 1 000 kronor per meter dike. Hur mycket du kan få betalt beror också på om länsstyrelsen finansierar 100, 90 eller 50 procent av kostnaden.

Det finns i dagsläget begränsad erfarenhet av tvåstegsdiken i Sverige. Det är därför viktigt att samla in erfarenheter från de projekt som beviljas och se hur de fungerar för respektive syfte.

Text: Anuschka Heeb

Relaterade nyheter

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp