Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Minska mineralgödseln med stallgödsel

Foto: Janne Andersson

Minska mineralgödseln med stallgödsel

05 juli 2016

Minskat inköp av handelsgödsel med 14-54 procent, bibehållen skörd och inget ökat läckage. Det är det positiva budskapet i ett omfattande Brittiskt stallgödselförsök där givan av mineralkväve drogs ner för att fullt ut beakta kväveverkan av fast- och flytgödsel.

Den kanske vanligaste orsaken till överdosering av kväve till en gröda på gårdar med djur är inte missväxt på grund av vädrets makter utan att den totala mängden kväve med både stallgödsel och mineralgödsel överstiger grödans behov. Brittiska forskare har i ett sjuårigt växtföljdsförsök spridit fast- och flytgödsel från grisar vid olika tidpunkter och med olika intervall och justerat den kompletterande givan av mineralgödsel.

Sjuårig växtföljd i östra England

Växtföljden på försöksfältet som låg i östra England var höstvete, sockerbetor, vårvete, träda, potatis, vårvete och höstkorn. Fyra olika sätt att använda stallgödsel jämfördes med odling med bara mineralgödsel. I behandling T1 spreds fastgödsel från grisar sex år av sju. I T2 spred fastgödsel eller flytgödsel fyra år av sju och mest på höst och vinter. I T3 spred fastgödsel eller flytgödsel fem år av sju och mest på vinter och vår. I T4 spreds flytgödsel varje år på vintern eller i växande gröda. En stor del av åkermarken i England är inte utpekat i EU:s nitratdirektiv och kvävegivorna från stallgödsel var högre än annars tillåtna 170 kg kväve per hektar. De första åren spreds 175 kg kväve och därefter 210 kg per hektar från stallgödsel.

Ökad kväveutlakning med stallgödsel inte nödvändig

Skördarna var i medeltal för grödorna i den ordning de är uppräknade ovan 8.5, 46, 10.8, 53, 7.4 och 7.5 ton per hektar. En viktig slutsats var att det var ingen säkerställd skillnad i skörd mellan de fem olika sätten att gödsla grödorna. Det läckte i medeltal 18 kg nitratkväve per år och hektar från odlingen med bara mineralgödsel. I behandlingen där fastgödsel spreds sex år av sju och i behandlingen där fast- och flytgödsel spreds fem år av sju var kväveutlakningen densamma som i det bara mineralgödslade. I T2 och T4 var däremot utlakningen cirka 24 respektive 50 procent högre. Det tror forskarna beror på att gödseln spreds på höst och vinter.

Givorna av mineralgödselkväve var mellan 14 och 54 procent lägre där stallgödsel spreds jämfört där bara mineralgödsel användes. Variationen i mängd inbesparat mineralkväve beror förstås på typ av stallgödsel, hur ofta den spreds och när på året.

Avslutningsvis uttrycker de Brittiska forskarna som gjort studien att de lyckats bevisa att odling med stallgödsel inte behöver läcka mer kväve och att det genom att använda stallgödseln klokt går att göra inbesparingar i inköp av mineralgödselkväve utan att äventyra skörden.

 

Källa: The effects of pig manure type and application timing and frequency on nitrate leaching from a seven‐course arable rotation on a retentive alluvial soillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Shepherd, M. A.; Newell‐Price, J. P.; Nicholson, Fiona. Journal Soil Use and Management , Volume 32 – Jun 1, 2016. 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp