Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Komockan ger värdefull information om foderstaten

Foto: Carin Clason

Komockan ger värdefull information om foderstaten

01 juli 2016

Klöver-gräsensilage kombinerat med majsensilage gav fastare gödsel med mer osmält fiber jämfört med enbart klövergräs eller klövergräs tillsammans med HP-massa. En större andel grovfoder minskade torrsubstansen i gödseln men gav renare kor, visar en ny rapport.

Gödselns torrsubstansinnehåll, färg och form kan ge värdefull information om hur olika grovfodertyper omsätts hos mjölkkor. Genom att studera och utvärdera kornas gödsel finns stora möjligheter att utvärdera foderstaten och i förlängningen öka foderutnyttjandet och kornas hälsa och välfärd och därmed kan även växtnäringsförluster och klimatpåverkan minska.

Högre mjölkavkastning

Rapporten visar att de kor som fick enbart klöver-gräsensilage eller i kombination med HP-massa eller majsensilage hade högre mjölkavkastning än när helsäd ingick. Klövergräsensilage i kombination med majsensilage tenderade att ha en högre mjölkureakoncentration än de övriga foderstaterna, detta kan dock bero på denna foderstat hade ett något högre råproteinvärde. Kombinationen med majsensilage gav gödsel med fastast konsistens och tillsammans med kombinationen med helsäd högst värde för fibrer i gödseln (NDF). Kor som utfodrades med klövergräsensilage tillsammans med HP-massa hade ett högre beräknat Intag av torrsubstans och fibrer (NDF) jämfört med kor på de övriga grovfodren.

Samband mellan foderstat och gödsel

Det uppskattade intaget av total torrsubstans, råprotein AAT, omsättbar energi och torrsubstans från koncentrat samt råproteinhalt var positivt korrelerat med mjölkavkastning räknat som ECM. Uppskattat intag av total mängd råprotein och AAT samt råproteinhalt var positivt korrelerat med mjölkureakoncentrationen, medan ett ökat intag av grovfoder-NDF minskade mjölkureakoncentrationen. Negativa korrelationer uppkom mellan hullkod och gödselfasthet och för gödselns torrsubstans. Dessutom tenderade ett ökat intag av grovfodermängd ge renare kor.

Mängden stärkelse från koncentrat var positivt korrelerat, medan råproteinhalten var negativt korrelerat med antalet långa fibrer i gödseln.

26 svenska mjölkgårdar

Studien gjordes på kor i tidig laktation på 26 svenska mjölkgårdar. Grovfodret bestod av enbart klövergräsensilage, klövergräsensilage kombinerat med antingen helsäd, majsensilage eller HP-massa. Alla foderstaterna innehöll koncentrat i varierande mängd.

Gödseln bedömdes efter konsistens och färg. Dessutom användes en siktlåda för att kunna mäta antalet och storleken på fasta partiklar i gödseln. Gödselns torrsubstansinnehåll, NDF och stärkelseinnehåll och pH analyserades också. Mjölkproduktion i kilo mjölk, fett och protein samt urea registrerades, liksom hullkod och renlighet.

Mängden kärnor i gödseln var starkt korrelerat till stärkelsekoncentrationen i gödseln. Detta visar att genom att räkna kärnor i gödseln kan gödselns stärkelsekoncentration uppskattas. Författarna menar dock att mer data kan behövas för att öka säkerheten på bestämningen.

 

Källa: C. Mgbeahuruike, P. Nørgaard, T. Eriksson, M. Nordqvist & E. Nadeau (2016): Faecal characteristics and milk production of dairy cows in early-lactation fed diets differing in forage types in commercial herdslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, DOI: 10.1080/09064702.2016.1193216

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp