Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Alvluckring ökade potatisskörd men gav mer klimatpåverkan

Foto: Mårten Svensson

Alvluckring ökade potatisskörd men gav mer klimatpåverkan

21 juni 2016

Norska forskare har kört med alvluckrare i potatisodling för att försöka luckra packad jord. Skörden ökade men inte tillräckligt för att ge klimatnytta genom att kompensera för ökad dieselförbrukning.

Att åkermark drabbats av markpackning leder både till minskade skördar och negativ miljöpåverkan. Miljön påverkas genom att en lägre skörd binder mindre kol. Kväve utlakas eftersom den inte utnyttjas på grund av att rötter inte kan växa fritt. Jorderosion och fosforläckage kan orsakas av att vattnet inte kan filtrera ner i den packade jorden.

I Norge har de provat att ta till krafttag för att luckra upp jord som skadats av tunga maskiner som packat jorden. I ett försök har forskare under tre år och på fyra platser provat att köra med alvluckrare. Försöket gjordes i huvudsak i potatisodling eftersom det är en gröda där markpackning som begränsar rotutveckling kan få stora konsekvenser för skörden.

Tre modeller av alvluckrare provades, men byggde på samma princip att ett gåsfotsliknande skär lyfte upp jorden något på 35 centimeters djup, alltså under plogsulan. Körningen gjordes cirka två veckor efter sättningen av potatisen. Jordarna på de olika försöksfälten var sand, silt och lättlera som styvast.

Större knölar och ökad skörd

I medeltal för 14 försöksfält ökade potatisskörden med 3,2 procent där alvluckring gjorts. Andelen potatisar större än 40 millimeter ökade med 6,6 procent eller med 2 270 kilo per hektar. Effekten av alvluckring på skörden varierade mellan de tre försöksåren 2013, 2014 och 2015 och forskarna resonerar om att det kan bero på vädret enskilda år.

Om alvluckringen görs för sent på grund av mycket regn kan potatisens rötter skadas. Och om det är blött vid själv körningen kan den i sig packa jorden och därför är deras rekommendation att sträva efter att köra när det är torrt. Även kvalitetsfel hos potatisen mättes men det var spridda resultat för skorv, rostfläckar och sprickor med både ökad och minskad frekvens efter luckring på olika fält.

Mer klimatgasutsläpp men troligen lönsamt

Skörden ökade alltså med alvluckring vilket borde ha gett mindre mängd restkväve i jorden vid skörd men det gick inte att mäta någon säkerställd skillnad. En bedömning gjordes av klimatnyttan där cirka 34 liter diesel per hektar gick åt för alvluckringen vilket motsvarar cirka 100 kilo CO2-ekvivalenter. I andra vågskålen finns den ökade skörden vilket gör att det behövs mindre areal för att få fram samma mängd matpotatis vilket ledde till en minskad klimatpåverkan motsvarande 62 kilo CO2-ekvivalenter, alltså en negativ beräkning ur klimatsynpunkt.

Med en kostnad för alvluckring på 500-700 kronor per hektar och ett norskt potatispris på 2 kronor per kilo krävs en skördeökning på 300-400 kilo potatis per hektar men i detta försök blev skördeökningen betydligt större.

Med bara detta försök är det svårt att värdera nettoeffekten för miljön av alvluckring. Effekten på kväveutlakningen är inte mätt i detta försök, klimatpåverkan ökade något, risken för jorderosion och fosforläckage borde teoretisk sett minska med bättre infiltration men om luckringen ökar mängden makroporer finns kanske också ökade risk för makroporflöde av växtskyddsmedel nedåt i jordprofilen. Bäst är förstås att sköta sin jord så att alvluckring inte behövs.

 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp