Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kritik mot studie om miljöstöd

Foto: Urban Wigert

Kritik mot studie om miljöstöd

10 juni 2016

I förra veckan uppmärksammade Greppa Näringen en studie från AgriFood Economics Centre. I studien dras slutsatsen att vissa miljöstöd får motsatt effekt och ökar näringsläckaget från jordbruket istället för tvärtom. Nu riktar en grupp forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skarp kritik mot studien.

I en skriftlig kommentar uttrycker forskarna kritik på en rad punkter som gäller studiens metod, tolkning av resultat och slutsatser. De skriver att de är ”mycket kritiska till tolkningen av resultaten och hävdar bestämt att de slutsatser författarna drar inte har stöd i undersökningen”. Bland annat anser de att resultaten står i kontrast mot övrig forskning på området och avråder å det bestämdaste från att använda rapporten som beslutsunderlag när det gäller åtgärder mot näringsläckage från jordbruket.

Unik metod

I studien från AgriFood Economics Centre har forskarna använt en metod från ekonomiforskning på ett nytt område, vilket SLU-forskarna medger är spännande. ”Vi ser studien som en intressant första ansats till att studera samband mellan ekonomiskt stöd till åtgärder och effekt på näringsläckage, men denna ansats innehåller en mängd fallgropar som man måste vara medveten om och hantera på ett korrekt sätt innan man kan komma fram till några pålitliga resultat”, skriver de i granskningsrapporten. SLU-forskarnas kritik rör bland annat den statistiska metoden, att hänsyn inte tagits till att vattenflöde och halter varierar under året eller att det finns en fördröjningseffekt för fosfor som är mycket större än för kväve.

Tillbakavisar kritiken

Forskarna vid AgriFood Economics Centre tillbakavisar stora delar av kritiken. De poängterar att studien inte undersöker orsakssambandet mellan åtgärd och näringsläckage, utan huruvida utbetalade ersättningar påverkar näringsläckaget, en fråga som inte studerats tidigare.
”Det är ett bredare orsakssamband som även inkluderar huruvida åtgärderna riktas rätt, stödens regelverk (det finns ofta en diskrepans mellan åtgärd och regelverk) och om åtgärderna utförs på korrekt sätt”, skriver de i en kommentar. ”Poängen är att även om en åtgärd fungerar under optimala och kontrollerade förhållanden kan man inte dra slutsatsen att den också gör det när den används i större skala av lantbrukare.”

Ny pusselbit

De manar också till försiktighet i tolkningen av resultaten.
”Studien är en ny pusselbit till ett gammalt pussel – men att uppmana beslutsfattare att inte använda sig av denna pusselbit är märkligt. Vi utgår från att beslutsfattare kan värdera vårt bidrag och inte övertolka resultaten. Vår uppmaning är snarare att vi bör ifrågasätta det rådande kunskapsläget oftare och som vi uttrycker det i får Policy Brief ”Studien pekar också på vilka miljöstöd vi bör undersöka närmare för att förstå varför de inte fungerar som tänkt.”

Forskarna som undertecknat SLU:s kommentar är Jens Fölster, Karin Blombäck, Katarina Kyllmar, Helena Aronsson och Faruk Djodjic vid institutionerna för vatten och miljö respektive mark och miljö.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp