Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Miljöstöd får motsatt effekt

Foto: Janne Linder

Miljöstöd får motsatt effekt

31 maj 2016

Inom landsbygdsprogrammet finns flera miljöstöd med syfte att minska näringsläckage från lantbruket. Men vissa av stöden får motsatt effekt och leder istället till att läckaget ökar, enligt en ny policy-rapport från AgriFood Economics Centre.

Miljöstödet för anläggning och restaurering av våtmarker visade sig vara mest effektivt för att minska näringsläckage från lantbruket. Även stöden för fånggröda och vårbearbetning, miljöskyddsåtgärder och värdefulla kulturmiljöer minskar näringsläckaget, medan stöden för skyddszoner, ekologisk produktion och naturbetesmarker istället ökar näringsläckaget, enligt rapporten.

Förvånande ökning

Ett oväntat resultat var att stödet för skyddszoner ger en svag ökning av kväveläckaget istället för en minskning. En förklaring kan vara att skyddszonerna i vissa fall betas, vilket ger en ansamling av gödsel och urin i närheten av vattendraget och ett förstört växttäcke. Dessa faktorer kan i sin tur leda till att en ökad mängd näringsämnen lakas ut i vattendraget. En annan förklaring kan vara att storleken på stödet ändrats, vilket kan ha orsakat att skyddszoner senare plöjts upp, enligt rapporten.

Rapportförfattarna förvånades också över att stödet till ekologisk odling ger ett ökat näringsläckage, vilket skulle kunna förklaras med att användning av organisk gödsel istället för mineralgödsel. Mekanisk jordbearbetning, kan vara en annan orsak.

Stödet till bevarande av naturbetesmarker ger också ett ökat kväveläckage, troligen som en effekt av betande djur och ett större tillskott av naturgödsel. Rapportförfattarna poängterar dock att detta stöd inte har som syfte att minska näringsläckaget. Stödet syftar istället till att bevara den biologiska mångfalden.

Kulturstöd minskade läckaget

Stödet för bevarande av kulturmiljöer minskar både kväve- och fosforläckaget. Inte heller detta stöd har som syfte att minska näringsläckaget, men en hypotes är att stödpengarna använts till att sköta småvatten och öppna diken i jordbrukslandskapet som fungerar som näringsfällor på samma sätt som våtmarker.

Rapportens slutsats är att vissa av miljöstöden kan bli betydligt bättre. Rapportförfattarna uppmanar till vidare forskning för att förstå varför stöden inte fungerar som det var tänkt.

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet med syfte att ge vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag till regering och riksdag. I rapporten har AgriFood kopplat samman uppgifter om miljöstöd för nästan 40 000 gårdar med uppgifter från SLU om näringsinnehåll i vattenprover tagna nedströms dessa gårdar. Resultaten i rapporten är en del av slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2014.

 

Läs mer i rapporten: Stöd till lantbruket för ett renare hav?öppnas i nytt fönster AgriFood Economics Centre, Policy Brief, Nr 2016:3.

Fakta:

Stödens effekter på den årliga mängden (kg) kväve och fosfor i ett vattendrag med ett genomsnittligt vattenflöde per 1000 kronor i stöd. 

Beskriver tabellens innehåll


Kväve

Fosfor

Våtmarker

-866,9***

-16,9***

Fånggröda och vårbearbetning

-17,8***

-0,8**

Skyddszoner

93,8*

2

Miljöskyddsåtgärder

-339,9***

-6,7***

Ekologisk produktion

18,5***

0,9***

Bevarande av betesmarker

33,4***

0,1

Vallodling och bevarande av öppet och varierat landskap

1,9

0

Bevarande av värdefulla kulturmiljöer

-258,3***

-4,6**

Källa: Stöd till lantbruket för ett renare hav? AgriFood Economics Centre, Policy Brief, Nr 2016:3

 

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp