Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Stora skillnader mellan de nordiska länderna

I Norge varierar kostnadseffektiviteten för olika åtgärder mycket, beroende på hur erosionskänsliga områdena är, visar en studie. Foto: Urban Wigert

Stora skillnader mellan de nordiska länderna

20 maj 2016

Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller jordbrukspolitiska instrument, fokusområden och åtgärder för att minska näringsläckage, men länderna har också mycket gemensamt. Om det handlar en ny rapport från NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi).

Medan fokus i Norge och Finland legat på fosfor, som är begränsande för övergödning av sjöar och vattendrag i dessa länder, fokuserar man i Danmark på kväve, till följd av de huvudsakliga problemen med nitrat i grundvatten och övergödning i kustområden. I Sverige har åtgärderna varit inriktade på både kväve och fosforläckage, till följd av problem med övergödning i såväl sjöar som Östersjön.

Det finns också stora skillnader när det gäller vilka jordbrukspolitiska instrument som används för att komma till rätta med problemen. I Danmark dominerar styrnings- och kontrollåtgärder, medan Finland och Norge använder sig mer av stimulansåtgärder med en hög grad av regionala anpassningar.

Lagstiftning dominerar i Danmark

Medan åtgärderna i Sverige handlar om en kombination av lagstiftning, informationskampanjer och stöd, så har det i Danmark till stor del handlat om lagstiftning.

År 2013 införde Danmark en ny vattenlagstiftning som betonade vikten av en bottom-up-strategi på lokal nivå, vilken ännu inte implementerats. Förra året antog Danmark en plan för ett konkurrenskraftigt danskt lantbruk som innebär att man fokuserar på riktade åtgärder för att förhindra förluster av näringsämnen till ytvatten. Som en del av planen kommer vissa åtgärder att upphöra, bland annat kvävekvot, buffertzoner längs stränder och sen jordbearbetning.

I Norge består åtgärderna av produktionsstöd, lagstiftning kring gödselhantering och stöd för åtgärder som exempelvis förändrad jordbearbetning, buffertzoner och sedimentationsdammar. Det finska programmet liknar det norska och består av tre olika typer av stöd.

Ökat fokus på kostnadseffektivitet

På senare tid har samtliga nordiska länder haft ett ökande fokus på riktade åtgärder för att begränsa näringsläckage på ett kostnadseffektivt sätt, enligt rapporten. Nackdelen är att riktade åtgärder ofta ger högre transaktionskostnader, som administration, rådgivning och kontroll, enligt rapporten.

Utgångspunkt för rapporten är seminariet ”The water framework and agriculture” som gick av stapeln den 28-29 oktober 2015, där forskare, myndigheter och lantbruksrådgivare från de nordiska länderna deltog.

Bakom rapporten ligger Norsk institutt for bioøkonomi, en organisation som startade den 1 juli 2015 genom en sammanslagning av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) och Norsk institutt for skog og landskap.

Övriga organisationer bakom rapporten är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), NJF, Seges, Köpenhamns universitet, SYKE, Fylkesmannen i Østfold, Århus universitet, Østfold fylkeskommune och naturresursinstitutet Luke. Landbruksdirektoratet har bidragit med ekonomiskt stöd till rapporten.

 

Källa: Water management for agriculture in the Nordic countrieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av M. Bechmann, D. Collentine, F. Gertz, M.Graversgaard, B. Hasler, J. Helin, B. Jacobsen, K. Rankinen och K. Refsgaard, Vol.:2, Nr.:2, 2016. 

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp