Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Vilka ekosystemtjänster finns i lantbruket?

Foto: Carin Clason

Vilka ekosystemtjänster finns i lantbruket?

03 maj 2016

Jordbruket ger utöver livsmedel och foder en stor mängd andra fördelar som till exempel öppna landskap, biologisk mångfald, jordmånsbildning och Klimatreglering (t.ex. kolsänkor). Nu har forskare vid JTI, SP och Chalmers har sammanställt aktuell kunskap om jordbrukets ekosystemtjänster i en ny rapport.

Ekosystemtjänster kan definieras som de nyttigheter som naturens ekosystem ger oss människor. Jordbruket omfattar många olika typer av ekosystemtjänster. Mat, foder, fiber, energigrödor med flera benämns i internationell litteratur som ”försörjande” och är de som är tydligast eftersom de har ett marknadsvärde och ger inkomster till lantbrukarna. Exempel på ”reglerande tjänster” är pollinering, klimatreglering och vattenrening, ytterligare tjänster är ”kulturella” och ”stödjande” och där återfinns rekreation, utbildning/lärande, kulturella arv respektive jordmånsbildning, markens kretslopp av näringsämnen och primär produktion av biomassa. Den enskilda gården både skapar och är beroende av ekosystemtjänster.

Indikatorer saknades

Det behövs indikatorer för att kunna beskriva, jämföra och värdera de olika tjänsterna. Rapporten visar att det saknas indikatorer för ett flertal ekosystemtjänster, annat än försörjande, på gårdsnivå. Forskarna visar på lämpliga indikatorer som kan användas på gårdsnivå, till exempel mullhalt eller kolhalt som är ett bra uppföljningsmått på markens långsiktiga bördighet och produktionsförmåga. En förutsättning för att få fram indikatorer på gårdsnivå är att det finns tillgång till uppgifter och data som kan användas snabbt och enkelt. I Greppa Näringens rådgivning ”Växtföljd och bördighet” används till exempel ett verktyg för att beräkna växtföljdens kolbalans i marken.

Kommunicera gården produktion

Indikatorer för ekosystemtjänster kan användas inom gården som underlag för att följa upp olika åtgärder och för att kommunicera gårdens produktion av olika ekosystemtjänster till aktörer i produktionskedjan (inklusive konsumenter) eller till myndigheter och beslutförfattare, där till exempel utformningen av miljöersättningar kan underlättas. Det kan också bli lättare att lyfta fram och värdera rekreation och turism och andra kulturella tjänster som jordbruket skapar.

Ekosystemtjänsterna listas, beskrivs och diskuteras i rapporten och forskarna visar också på hur jordbruket är både avlämnare av ekosystemtjänster, men även beroende av tjänster från både gården och det omgivande landskapet som till exempel pollinering, vattenrening och biologisk reglering av skadedjur.

I begreppet hållbarhet är det viktigt att ekosystemtjänsterna finns med.

 

Källa: Cederberg, Christel., Landquist, Birgit., Molander, Sverker., Tidåker, Pernilla. 2016. Jordbrukets ekosystemtjänster- från koncept till gårdsbaserade indikatorer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SP Rapport 2016:06

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp