Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Sverige har kommit långt – men mer kan göras

Foto: Mårten Svensson

Sverige har kommit långt – men mer kan göras

01 april 2016

Skyddsavstånd, förbättrad sprututrustning och informationsspridning. Sverige har kommit längre än många andra länder när det gäller att minimera spridning av växtskyddsmedel - men mer kan göras. Det menar forskningsrådet Formas i den slutrapport där de på uppdrag av regeringen utrett forsknings- och utvecklingsbehoven inom växtskyddsområdet.

Trots att Sverige kommit längre än många andra länder när det gäller att minska riskerna för miljö och hälsa till följd av växtskyddsmedel, ser Formas ändå flera områden där det behövs mer utveckling. Ett område som lyfts fram är att det behövs nya och effektivare åtgärder för att hindra spridning av växtskyddsmedel, till exempel genom läckage till ytvattnet eller från punktkällor. Det behövs även metoder för att värdera kumulativa eller kombinationseffekter av kemiska växtskyddsmedel. Forskning om effekterna på miljö och hälsa av biologiska växtskyddsmedel behövs också.

Forskningen behöver komma till nytta

Formas lyfter även fram behovet av ett ökat kunskapsutbyte mellan forskare inom växtskyddsområdet och resten av samhället. Avståndet mellan forskningen, mottagarna av forskningen och användarna av slutresultaten är för stort, enligt rapporten. Det är nödvändigt att forskningen på ett effektivare sätt kommer till nytta, påpekar Formas. Några förslag för att öka exempelvis rådgivares och myndigheters möjlighet att använda forskningsresultat kan vara att skapa delade doktorandtjänster eller utbytesmöjligheter för forskare. En annan mekanism kan vara genom att grundutbildningen har en gedigen forskningsanknytning.

Leda till nya metoder och produkter

Den tillämpade forskningen och övergången från forskning till försöksverksamhet och implementering behöver också stärkas. Forskningen behöver i större utsträckning leda vidare till nya metoder och produkter. För att göra det möjligt krävs mer kunskapsförmedling och utbyte mellan forskare, näringsliv, expertmyndigheter, civilsamhälle och odlare, enligt rapporten.

Skapa en samverkansplattform

Ett förslag för att främja samverkan mellan olika sektorer och delar i värdekedjan är att skapa en samverkansplattform med fokus på forskning och innovation inom växtskyddsområdet. Formas välkomnar diskussioner som inletts till bildande av forsknings- och innovationsplattform för lantbruk och livsmedel som tagits av Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Stiftelsen Lantbruksforskning, där man anser att växtskydd bör vara ett centralt tema.

6 områden med utvecklingsbehov

Formas pekar på följande behov inom forskning och utveckling på växtskyddsområdet:

 1. Forskning med systemperspektiv och om integrerat växtskydd
 2. Trädgård
 3. Forskning om växtskydd i gröna miljöer utanför produktion, till exempel landskap, urbana miljöer, offentliga rum, golfbanor, privata trädgårdar, naturreservat och parker.
 4. Växtförädlingsforskning
 5. Övervakning, riskvärdering och prognos
 6. Miljö- och hälsoeffekter av växtskyddsmedel

8 rekommendationer från Formas

 1. Etablera och utveckla en samverkansplattform med växtskyddsfrågor som centralt tema
 2. Formas vill främja ökat utbyte mellan akademi och omgivande samhälle.
 3. Formas vill främja svenskt deltagande i internationella forskningssamarbeten om integrerat växtskydd.
 4. Formas planerar att knyta till sig referensgrupp med uppdrag att prioritera vilka nationella forskningsbehov på växtskyddsområdet som Sverige ska driva i EU.
 5. Formas planerar att ta initiativ till särskilt satsning på trädgårdsforskning.
 6. Att regeringen arbetar för att vidareutveckla den nordiska offentlig-privata samverkansprogrammet för ”pre-breeding”, det vill säga steget mellan grundforskning och sortframställan.
 7. Att geodata och myndighetsdata tillgängliggörs och nyttjas i större utsträckning än idag.
 8. Att befintlig infrastruktur och teknologiplattformar nyttjas i större utsträckning för förädlingsforskning.

Läs mer: Formas slutrapport Växtskyddsforskning för hållbarhet och konkurrenskraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lämnades till regeringen den 15 mars, 2016.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp