Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Norska klimatrapporter kartlägger lantbruket

Att lägga om en ensidig växtodling till en mer varierad växtföljd för att öka kolinlagringen i mark, är ett av rapporternas förslag till förändring. Foto: Janne Andersson

Norska klimatrapporter kartlägger lantbruket

21 mars 2016

Hur kan norskt lantbruk bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Det är en av frågeställningarna i en färsk utredning på uppdrag av det norska lantbruks- och matdepartementet.

Landbruk og klimaendringer

I rapporten listas ett antal förslag för att minska lantbrukets klimatpåverkan.

I en omfattande utredning har Norge kartlagt lantbrukets koppling till klimatförändringarna mot bakgrund av den femte huvudrapporten från FN:s klimatpanel. Arbetsgruppen bakom rapporten har sammanställt forsknings- och utredningsmaterial om både jord- och skogsbruk.

Utsläppen kan minska med 20 procent

Sedan 1990-talet har utsläppen av växthusgaser från norskt lantbruk minskat betydligt. De främsta orsakerna är färre nötkreatur samt ökad import av livsmedel. Enligt rapporten kan utsläppen från lantbruket minskas med ytterligare 10-20 procent fram till år 2030, både genom direkta åtgärder och indirekta åtgärder som att öka kollagret i marken eller ersätta utsläppsintensiva produkter. På samhällsnivå har debatten i Norge, liksom i Sverige, haft ett ökat fokus på matvanor och matsvinn. Enligt rapporten är ändrad livsmedelskonsumtion med lägre klimatavtryck en av strategierna för att minska utsläppen av växthusgaser.

Effektivare djurproduktion

På gårdsnivå kan andra åtgärder vara mer verksamma än de som värderas på samhällsnivå. Inom djurhållningen kan det handla om ökad effektivitet, som fler kalvningar per ko, eller om fodrets påverkan. Enligt en studie av 30 mjölkgårdar finns potential att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent. Detta genom systematiska förbättringar inom odling av foder, foderhantering, utfodring, uppfödning, fertilitet, djurhälsa och avelsarbete.

Behövs kunskap om kollagring

Inom växtodlingen handlar det om att minska utsläppen av växthusgaser, lagra kol i marken och producera bioenergi. Tillförsel av biokol är den åtgärd som har störst förväntad potential att lagra kol i åkermark men här behövs teknologiutveckling och utvärdering, skriver rapportförfattarna. Att lägga om en ensidig växtodling till en mer varierad växtföljd, att odla växter med djupare rotsystem och att plöja ned växtresterna djupare är andra områden med potential, men där kunskap saknas.

”Klimatsmarta landskap”

Det finns också behov av kunskap om potentialen i så kallade ”kolräkenskaper” för varje gård eller fastighet, om ”klimatsmarta landskap” och om olika landskapselement med potential att lagra kol, som exempelvis buffertzoner, trädplanteringar och områden med gödsling för större produktion och rotmängder.

Rådgivning viktigt

Arbetsgruppen anser att det är särskilt viktigt att etablera rådgivning och följa upp klimatåtgärder hos enskilda lantbrukaren, antingen för gården som helhet eller för enskilda beståndsdelar i verksamheten. Man anser även att det behövs mer kunskap om kostnader, eventuella vinster och kostnadseffektiviteten av olika klimatåtgärder i lantbruket.

Åtgärder som arbetsgruppen föreslår:

 • Mer fett i fodret
 • Tidigare skördetidpunkt för grovfoder kombinerat med ändrad användning av kraftfoder
 • Djurhälsa, fruktbarhet, avel
 • Dränering
  Biogas från gödsel och skörderester
 • Tillräckligt stora lager för att kunna sprida naturgödsel vid gynnsam tidpunkt
 • Miljövänliga spridningsmetoder för naturgödsel
 • Kombinera bättre anpassad mängd, metod och tidpunkt för gödselspridning
 • Täcka öppna gödsellager
 • Precisionsgödsla med mineralgödsel
 • Ändrad jordbearbetning
 • Minskat matsvinn
 • Ökad användning av bio- och förnybara drivmedel i maskinparken
 • Ökad användning av bio- och förnybar energi i byggnader och uppvärmning
 • Ökad lagring av kol i mark

Källa: Landbruk og klimaendringerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rapport fra arbeidsgruppe avgitt 19. februar 2016.

Utredning om landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Fagnotater som underlag for arbeidsgruppens hovedrapport 19. februar 2016.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp