Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

EU:s jordar är hotade

Foto: Mårten Svensson

EU:s jordar är hotade

16 februari 2016

I Europa förstörs 24 kvadratmeter åkermark varje sekund. Det är noga räknat på tio olika sätt som marken som föder oss förstörs på. Den bebyggs, försaltas, förorenas, packas eller rinner iväg med vatten eller blåser iväg med vinderosion. Hur det går till och hur markens ekosystemtjänster minskar beskrivs i en ny rapport.

I EU-projektet RECARE som pågår från 2013 - 2018 har 60 forskare i en 200-sidig rapport med titeln ” ”Soil threats in Europe” identifierat de största hoten mot åkermarken i Europa. Forskarna börjar rapporten tänkvärt med orden att ”Jord bildas så långsamt att det i praktiken är en ändlig resurs och därför måste vi vara försiktiga med den”.

Olika hot i olika länder

Alla hot finns inte i alla länder utan det beror förstås på förhållandena i landet. I Sverige är markpackning och bebyggelse två viktiga hot medan det är andra hot i södra Europa. Forskarna beskriver att vinderosion är problem främst i norra Tyskland, östra Nederländerna och Iberiska halvön. Minskning av mullhalt i organogena jordar är ett problem främst i norra Europa, t.ex. Sverige medan mullhaltsminskning på mineraljordar är ett problem över hela Europa. Försaltning sker mest i södra Europa. Ökenutbredning (desertification) sker också mest i södra Europa men även i östra och faktiskt också på Island. Bebyggelse är ett hot mest i de tätbefolkade delarna av västra och centrala Europa. Översvämning sker mest längs Europas stora floder och skred i bergsjordbruk. För förorening av mark är det svårare att peka ut regioner då det kan vara lokala föroreningav mark nära fabriker. Och i det avsnittet identifieras också förorening av åkermark med växtskyddsmedel.

Gemensamt är att människan ligger bakom så gott som alla hot direkt genom exempelvis bebyggelse eller indirekt genom klimatförändring.

17 testområden

I projektet har 17 testområden över hela EU valts ut inklusive en mulljord i mellersta Sverige. Syftet med testområdena är att göra fördjupade studier inom olika hotområden och för den svenska platsen är det minskningen av mullhalten på en organogen jord som vi kan bidra med kunskap om tillsammans med ett område i Nederländerna.

Cancermedicin av jordbakterier

Forskarna har sammanställt kunskap om hur det går att kvantifiera och värdera de ekosystemtjänster vi får från åkermarken. Mat är den mest självklara men även bioenergi, kolinlagring, flödesdämpning med flera beskrivs. En slags ekosystemtjänst av matjorden som vi sällan tänker på är den för den mänskliga hälsan. Tyska forskare har ur en jordbakterie utvecklat en cancermedicin som det nu görs kliniska tester med. Och för svensk del är en gammal nyhet att en annan jordbakterie ”tämjts” och sprutas på utsäde där den kan ersätta betning med kemiska bekämpningsmedel. Markens myller är ett kosmos som knappt börjat upptäckas.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp