Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fånggröda

Foto: Erik Karlsson

Tung utvärdering av odling av fånggrödor

02 februari 2016

Forskare i fyra Nordiska länder har gjort en gedigen genomgång av erfarenheter från odling av fånggröda med upp till 17 år långa försöksserier. Effekten på kväveutlakningen är tydlig med i medeltal 43 procents minskning. Påverkan på fosforläckage är mer otydlig med flera exempel på ökning istället.

Det hör inte till vanligheterna att fyra länder går samman för att redovisa sina erfarenheter av en miljöåtgärd. Men nu har det gjorts och det är de fyra Nordiska länderna som samlat erfarenheter av lång tids odling av fånggrödor. I en ny vetenskaplig uppsats har forskare från Sverige, Finland, Norge och Danmark redovisat egna försöksresultat och jämfört med andra länder. I Norge, Finland och Sverige är odling av fånggrödor frivilligt medan det är lagkrav i Danmark. Därför är andelen fånggröda av åkermarken störst i Danmark med 8 procent av åkermarken följt av 5 procent för Sverige och 1 och 0,5 procent för Finland och Norge. Den ekonomiska ersättningen för att odla fånggrödor i Sverige och Finland är ungefär densamma medan den varierar mellan 750 till 3 000 kronor per hektar i Norge beroende på miljönytta. 

Tydligt minskad kväveutlakning

De försök som sammanfattas i studien är gjorda på 11 platser med 16 olika jordar och där mätningarna har pågått mellan 1 och 17 år. Slutsatsen är att rajgräs har ett robust upptag av kväve som varierat mellan 7 och 38 kg kväve per hektar, rötter ej inräknat. Det har i sin tur lett till att utlakningen av kväve minskat med i medeltal 43 procent. Det varierade mycket mellan en ökad utlakning på 63 procent, där rödklöver var fånggröda, till en minskning  med nära 90 procent för en flerårig fånggröda på sandjord i Danmark.

Fortfarande oklar fosforeffekt

För fosfor finns inte samma tydliga samband som för kväve mellan fånggrödans upptag av löst fosfor och minskning av fosforläckaget. Fosforläckaget beror istället i hög grad på vattnets flödesvägar på platsen och markens förmåga att binda fosfor. När forskarna sammanställt mätningarna av fosforläckage på samma sätt som för kväveläckage såg de både ökat och minskat fosforläckage med odling av fånggröda. Den vanligaste förklaringen till ökade fosforförluster är att löst fosfor kan rinna ur gröna växtdelar när de utsätts för omväxlande tö- och fryscykler som är vanligt under nordiska förhållanden. 

Ökat fosforläckage i finsk studie

Ett av de tydligaste exemplen på det komplicerade förhållandet mellan fosfor och fånggröda är ur en finsk studie för en gräsbevuxen skyddszon. Där minskade läckaget av jordbunden fosfor i form av jorderosion med 40 procent medan läckaget av löst fosfor ökade med 60 procent. Löst fosfor bidrar mera direkt till övergödning av vatten än partikelbunden eftersom det tar tid för den partikelbundna fosforn att komma loss. 

Olika fånggrödor för olika platser

Som avslutning skriver forskarna att mer kunskap behövs för att utveckla strategier för att bibehålla eller öka frekvensen av fånggrödor i olika växtföljder. I det ingår att kunna ge råd om fånggröda på olika jordar och med olika arter fånggröda beroende på om det mest angelägna på platsen är kväve- eller fosforminskning. Likaså behöver fånggrödans andra egenskaper som ogräshämmare och kolinbindare med mera exploateras. 

Källa: The ability of cover crops to reduce nitrogen and phosphorus losses from arable land in southern Scandinavia and Finland. H. Aronsson, E.M. Hansen, I.K. Thomsen, J. Liu, A.F. Øgaard, H. Känkänen, and B. Ulén. Jan/feb 2016—vol. 71, no. 1  Journal of soil and water conservation

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp