Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så ska vattenvård och matproduktion samsas

Foto: Anuschka Heeb

Så ska vattenvård och matproduktion samsas

06 oktober 2015

Länsstyrelsen i Östergötland vill öka jordbruksproduktionen, anpassa den till ett ändrat klimat och samtidigt skydda grundvatten, sjöar och vattendrag. Allt sett i ett längre tidsperspektiv. Hur det kan gå till beskrivs i en ny rapport.

Hur ett förändrat klimat påverkar växtodlingen och hur det i sin tur påverkar vattenkvaliteten har studerats ingående i två jordbruksområden i Östergötland. I Vadsbäckens och Skenaåns avrinningsområden har Länsstyrelsen med hjälp av forskare gjort ingående scenarioberäkningar av framtida vattenflöden i diken, jorderosion på åkermarken och påverkan på vattendrag och även på grundvatten. Scenarierna sträcker sig till år 2100 och mot slutet av seklet spås växtsäsongen ha ökat med 75 dagar och årsmedelnederbörden med cirka 25 procent. Det kan medföra ökat utbud av grödor som kan odlas men också problem med mer skadegörare och ogräs om det blir varmare. Ökad temperatur kan också göra att växtlighet i diken ökar i omfattning och begränsar markavvattningen.

Skydda vattnet i ett ändrat klimat

Varmare vintrar med avsaknad av tjäle gör att jorden inte fryser sönder på ett naturligt sätt under vintern och därmed ökar risken för sämre markstruktur och mer packad jord. Det gör att yterosionen av matjord kan öka med ökad risk för fosforläckage. I rapporten dras slutsatsen att det inte direkt behövs många nya åtgärder utan dagens åtgärder bedöms vara aktuella även i framtiden. Där åtgärder behövs är på åkern, i diket och vid dikets utlopp.

Enligt författarna finns det mycket att vinna både ekonomiskt och i effektivitet på att göra en lokal analys av vilka åtgärder som är lämpligast.

Intresse finns

Lantbrukarna i de båda små avrinningsområdena fick svara på en enkät, men besöktes också för att få lyssna till resultat, ställa frågor och komma med synpunkter. Ett naturvärde som lantbrukarna svarade var positivt att återställa och bevara var lägre och jämnare vattenflöden under året. Flödesvariationer har ökat på senare år vilket motiverar till åtgärder. I intervjuerna framkom ett allmänt intresse för att förbättra vattenvården. Om det finns miljöstöd upplevdes tvåstegsdiken, våtmarker och sedimentationsdammar som intressanta. Men det fanns en oro för höga kostnader för tillståndsprövning för åtgärder i själva vattendragen.

Vilka åtgärder man vill satsa på i de olika områdena verkar inte vara det stora problemet för att komma till stånd med åtgärder. Större problem är vilken omfattning åtgärden ska ha, vad det kostar och hur man får finansiering.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp