Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Janne Andersson

Så kan vi minska lustgas från marken

26 juni 2015

En grund nedmyllning av skörderester kan minska lustgasavgången. Det är ett av flera resultat som presenterades på en konferens där forskare samlats för att lära mer om lustgasavgång från marken.

Lustgas är en väldigt potent växthusgas, cirka 300 gånger kraftigare än koldioxid. I växtodlingen är lustgas den största utsläppsposten av växthusgaser, större än koldioxid och metangas.

Förhållanden som vi lever i norra Europa gynnar utsläppen av lustgas från marken. Till exempel har vi långa perioder med obevuxen mark under vintern, tjäle och tö samt ett nederbördsöverskott. Dessa tre saker är naturgivna och inte påverkbara. Det som däremot går att påverka med odlingen är tillgången på kväve och syrgas i marken.

Minskad lustgasavgång

Forskarna skriver att höga skördar som tömmer marken på kväve minskar lustgasavgången. Likaså bra dränering och markstruktur. Faktorer som istället skapar toppar i lustgasavgången är nedbrukning av skörderester och nedbrukning av stallgödsel.

Nedan följer några exempel på intressanta forskningsresultat som presenterades från olika länder:

  • En norsk forskare visade att lustgasavgång i vallar varierade med grundvattenytan under säsongen. I en annan del av försöket var lustgasavgången från åkrar som brukades på vanligt sätt hela två till sju gånger högre än från ett fältförsök bredvid där ingen traktorkörning gjordes på försöksrutan.
  • Från Norge rapporteras också enorma skillnader i lustgasavgång mellan olika år. I en ogödslad gräs/klöver-vall var avgången 10 gånger högre ett varmt år jämfört med ett kallt och blött år.
  • I Danmark har tidigare rapporteras att ”djup” nedbrukning av skörderesten gynnar lustgasavgång. Därför provades grund nedmyllning genom att harva eller fräsa gräs- och klövervallen två veckor före plöjning. Det visade sig minska lustgasavgången betydligt i alla försöksled.
  • Från svenska försök rapporteras att grund injecering av flytgödsel i vall ökade lustgasvgången jämfört med att sprida med släpslangar. Å andra sidan minskade ammoniakavgången vilket ger en indirekt minskning av lustgasavgång eftersom det inbesparade ammoniakkvävet minskar behovet av kompletterande mineralgödsel.
  • En norsk forskares resultat visar att markens pH är viktigt för lustgasavgången.  Genom att hålla markens pH på 6,5 eller högre kan lustgasavgången minska. Men kalkning kan å andra sidan öka koldioxidavgången, skriver han och tycker att tillförsel av biokol till marken är en bättre åtgärd.
  • I Halland har det mätts hur mycket lustgasavgång som sker via dräneringsvattnet. Mätningar gjordes på två platser under tre säsonger. Den viktigaste slutsatsen var att bevuxen mark med exempelvis fånggröda minskade avgången jämfört med bar jord under vintern. 


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp