Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så kan vattenåtgärder prioriteras inom lantbruket

Foto: Mårten Svensson

Så kan vattenåtgärder prioriteras inom lantbruket

12 juni 2015

Vilka åtgärder ger mest nytta för vattenmiljön och samtidigt minsta möjliga inverkan på jordbruket? Det har undersökts i ett projekt i samarbete mellan Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Syftet har varit att ta fram en strategi för att kunna prioritera bland åtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten. Målsättningen har varit att uppnå miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt odlingslandskap” utan att påverka jordbrukets konkurrensförmåga i alltför stor utsträckning.

Ersätta åker med äng, bete och skog

Sveriges 50 800 delavrinningsområden har delats in i sju olika grupper beroende på hur jordbruket ser ut. Områden med mer än 12 procent jordbruksmark har delats in i grupperna

  1. intensivt jordbruk med specialgrödor, svinproduktion och värphöns,
  2. ängs- och betesmarker,
  3. skogs- och mellanbygders jordbruk samt
  4. intensivt jordbruk med nötrekatur och mjölkproduktion.

Det visade sig att vatten i områden med hög andel åkermark sällan uppnår god ekologisk status, medan områden med hög andel ängs- och betesmark har liten påverkan på vattenmiljön. Åtgärder för att uppnå god ekologisk status är att ta en del av åkermarken nära vattendrag ur produktion och ersätta denna med ängs-, betesmark och skog.

Enligt en analys från Havs och vattenmyndigheten finns 1,6 procent av den svenska jordbruksmarken nära vatten som inte uppnått god ekologisk status. Av denna mark är ungefär 20 procent åkermark för spannmålsodling, som skulle behöva tas ur produktion för att minska den negativa påverkan på vattnet.  

Livsmedelsproduktionen kan påverkas

Vilka effekter sådana åtgärder har på jordbruket varierar, enligt rapporten. Där jordbruket är intensivt och det handlar om stora områden, kan åtgärderna medföra att den svenska livsmedelsproduktionen minskar.

I skogs- och mellanbygder kan effekten bli att jordbruket får en minskad konkurrenskraft, vilket resulterar i ytterligare nedläggningar. Resultatet kan också bli att miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” inte uppnås, eftersom jordbruket förändras och andelen skog ökar.

Möjligt att tillämpa KMV

En möjlighet för att behålla den svenska jordbruksproduktionen är att tillämpa olika typer av undantag enligt EU:s vattendirektiv som kraftigt modifierade vatten (KMV), det vill säga ytvatten som väsentligt förändrats av samhällsviktig mänsklig verksamhet, vilket är ett förslag i strategin.

Arbetet kommer att fortsätta framöver. Bland annat kommer vägledningar att tas fram för kraftigt modifierade vatten, ekologiskt funktionella kantzoner och hur man kan minska miljöpåverkan från jordbrukets vattenanläggningar med bibehållen funktion.


Läs rapporten: Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDialogprojekt Havs- och vattenmyndigheten – Jordbruksverket. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:10.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp