Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Reglerbar dränering fungerar

Foto: Janne Linder

Reglerbar dränering fungerar

03 juni 2015

I ett nytt försök i USA minskade utflödet av löst fosfor genom dräneringsrören med 40 till 68 procent när avrinningen av vatten begränsades under främst vinterhalvåret. Samtidigt minskade utflödet av kväve med 20 procent.

Reglerbar dränering har inte fått stor omfattning i Sverige trots stöd i landsbygdsprogrammet. Men metoden har fått desto större anslutning i exempelvis USA. Det är både en metod för att hushålla med värdefullt grundvatten till grödan och ett sätt att minska kväve- och fosforläckaget genom dräneringsrören. 

Sju års mätningar

I Upper Big Walnut Creek i Ohio mättes läckage av kväve och fosfor från två cirka 14 hektar stora fält som låg bredvid varandra. Det ena fältet fick ha fritt vattenflöde och det andra reglerades. Vattenflödet ut genom dräneringens stamledning begränsades fram till några veckor före höst- respektive vårbruk. Några veckors upptorkning räckte för att skapa tillräcklig bärighet för maskiner. Efter sådd begränsades utflödet igen och vattenytan i utloppet höjdes till 45 centimeter under markytan. Mätningarna pågick under sju år från 2006 till 2012 och det regnade i medeltal cirka 1 000 mm per år vilket är något mer än under medelsvenska förhållanden.

Minskat läckage

Avrinningen av vatten genom dräneringen var cirka 230 mm per år i medeltal. Det var stor skillnad mellan åren i hur mycket avrinningen begränsades i det ena fältet. Skillnaden var som minst 11 och som mest 178 mm per år vilket motsvarar 8 till 34 procent lägre avrinning.

Kväveläckaget mättes i form av nitratkväve som är den helt dominerande kväveformen i dräneringsvatten. I fältet med kontrollerad dränering var läckaget av kväve mellan 1 och 27 kg lägre per hektar för enskilda år med ett medel på 9 kg vilket motsvarar 21 procent. Fosforläckaget mättes i form av löst reaktivt fosfor som är den form som är snabbt tillgänglig för övergödning till skillnad från partikelbunden fosfor. Läckaget av fosfor minskade med 0,04 till 0,51 kg med ett medel på 0,19 kg,vilket motsvarar minskning på mellan 40 och 68 procent.

Koncentrationen av kväve och fosfor i det avrinnande vattnet skiljde sig inte åt mellan fälten. Vattnet var alltså inte renare där avrinningen begränsades. Utan skillnad i utlakad mängd beror på skillnad i avrinning av vatten.

Risk för denitrifikation

I vissa andra försök har kvävekoncentrationen varit lägre där avrinningen begränsats för att syrefria förhållanden skapats i åkermarken. Det kräver dock att vattnet i fältet höjs till närmare markytan där det finns det kol som behövs. Men eftersom höjningar av grundvattenytan som regel sker under den kalla perioden begränsar det möjligheten till denitrifikation.

Vissa frågor med metoden kvarstår om vart de kvarhållna näringsämnena tar vägen om de inte rinner ut genom dräneringsrören. Farhågor har nämnts om ökad risk för ytavrinning som alternativ förlustväg.  


Källa: Williams, M.R.; King, K.W.; Fausey, N.R.2015. Drainage water management effects on tile discharge and water qualitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Journal Agricultural Water Management , Volume 148 – Jan 31, 2015

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp