Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

köttdjur på bete

Foto: Janne Andersson

Klimatargument sågas i kritisk granskning

29 maj 2015

Holistiskt bete kan inte stoppa klimatförändringarna, enligt en rapport av Maria Nordborg, doktorand i Fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola.

De senaste åren har holistiskt bete fått stor internationell uppmärksamhet. Upphovsmannen är biologen Allan Savory från Zimbabwe som grundat Savoryinstitutet som arbetar för att sprida holistiskt bete globalt. Idag utövas systemet på 15 miljoner hektar mark, främst i Australien, Afrika och Nordamerika.

Ska härma naturen

Holistiskt bete är ett planerat, intensivt rotationsbete som ska efterlikna hur vilda gräsätare utnyttjar betesmarker. Enligt upphovsmakaren Allan Savory har systemet många fördelar. Holistiskt bete sägs kunna återställa degraderad mark och förbättra lantbrukets lönsamhet. Dessutom påstås systemet kunna öka inlagringen av kol i marken så att atmosfärens koldioxidhalt på bara några årtionden kan sjunka till den nivå som rådde före industrialiseringen.

Går på tvärs mot vetenskapen

Savory har kritiserats för att påståendena om holistiskt bete saknar vetenskaplig grund.
”En lång rad av Savoryinstitutets påståenden går direkt på tvärs med den samlade vetenskapen”, konstaterar Maria Nordborg i rapporten där hon undersöker de vetenskapliga studier som gjorts om holistiskt bete med fokus på klimatpåståendena.

Sågar klimatpåståenden

Enligt ett räkneexempel kan gräsmarker lagra i genomsnitt 0,35 ton kol per hektar och år, vilket motsvarar totalt 27 miljarder ton kol. Enligt Maria Nordborg motsvarar det mindre än fem procent av de totala kolutsläppen sedan den industriella revolutionen startade, vilket innebär att klimatpåståendena om holistiskt bete inte håller.

Ingen överlägsen metod

Markens kolförråd kan dock ökas med hjälp av förbättrad betesskötsel.
”Av allt att döma är holistiskt bete ett exempel på god boskaps- och betesskötsel”, skriver Maria Nordborg.
Det finns också vetenskapliga studier som visar att holistisk bete faktiskt presterar bättre än konventionellt bete på ett eller annat sätt. Dock ger dock tre stora, oberoende studier en entydig bild - det holistiska betessystemet är inte överlägset konventionella eller kontinuerliga betessystem.
”Metodens påstådda fördelar förefaller därmed vara starkt överdrivna och/eller sakna brett vetenskapligt stöd”, skriver Maria Nordborg i rapporten.

Holistiskt ramverk har inte studerats

Många lantbrukare som tillämpar holistiskt bete upplever ändå att systemet är framgångsrikt. Enligt Maria Nordborg skulle det kunna förklaras med att det i själva verket är det holistiska ramverket för beslutsfattande som utövarna använder för planering som är den viktigaste faktorn för framgång, snarare än betessystemet i sig. Detta ramverk har dock inte inkluderats i de vetenskapliga studierna.   


Läs mer i rapporten: Allan Savory och holistiskt bete. En kritisk granskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Av Maria Nordborg. Avdelningen för fysisk resursteori, Institutionen för energi och miljö, Chalmers tekniska högskola, April, 2015.
Länk:Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp