Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

vattenskyddsområde, Danmark

Foto: shutterstock

Danskar vill byta ut åkermark mot skog

03 mars 2015

Avsluta matproduktionen och plantera skog på åkermarken i områden där det finns kommunala grundvattentäkter. Det skarpa rådet kommer den danska regeringens miljöekonomiska råd med i en ny rapport.

Det miljöekonomiska rådet menar att rekreationsvärdena är så stora av att vistas i tätortsnära skogar att det blir lönsamt för samhället jämfört med andra åtgärder för att skydda vatten från växtskyddsmedel.

Rapportförfattarna beskriver det danska arbetet som varit hittills med att minska rester av växtskyddmedel i vatten som otillräckligt. Det viktigaste av det som redan gjorts i Danmark är både allmänna saker som ett strängt godkännande av nya medel, växtskyddsavgift beroende på medlets farlighet men även lokala åtgärder som 25 meters sprutfria zoner vid borrhål, ekologisk odling och skogsplantering.

Växtskyddsmedel i grundvattnet

I Danmark kommer nästan allt dricksvatten från grundvatten. Årligen används 600-700 miljoner kubikmeter varav 100-200 används till bevattning. Det möjliga långsiktiga uttaget av grundvatten beräknas till 1 miljard kubikmeter per år. I Danmark har grundvattentäkter stängts på grund av naturliga föroreningar (som aluminium och arsenik) och på grund av mänskligt skapade föroreningar. Av det senare skälet är det i sin tur rester av växtskyddsmedel som är den vanligaste orsaken. Av de prover som togs på grundvatten år 2012 fanns rester av godkända växtskyddsmedel i 7 procent av vattenproverna och i 30 procent av proverna fanns rester av äldre förbjudna medel. 1 procent av det danska dricksvattnet renas från växtskyddsmedel innan det leds till hushållen.

Plantera skog mest lönsamt för samhället

I 50 stycken vattentäktsområden med en areal på 40-100 hektar testades fyra olika åtgärder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Åtgärderna var: skogsplantering av åkermark, anläggning av ”öppna naturytor”, odling utan växtskyddsmedel och övergång till ekologisk odling. Analysen visade att det är lönsamt att avsluta matproduktion i vattenskyddsområden och istället plantera skog eller anlägga öppna naturområden.

Anledningen till att det är lönsamt är de stora rekreationsvinster som görs av att promenera i tätortsnära skogar. Det gällde i synnerhet nära större tätorter där fler människor kan förväntas använda områdena.

Att ställa om från konventionell odling till ekologisk odling var varken lönsamt eller kostsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Slutligen visade den fjärde testade åtgärden: odling utan växtskyddsmedel att det var en nettokostnad för samhället när kostnader och miljövinster ställts samman.

Fler vattenskyddsområden

De danska kommunerna är mitt i arbetet med att inrätta vattenskyddsområden. I de flesta fall betalar kommunen ersättning till lantbrukare för restriktioner i odlingen. Författarna till rapporten till regeringen oroas över att kommunerna väljer den åtgärdsväg som är billigast för dem, alltså odling utan växtskyddsmedel. Istället för skogsplanering som är lönsam för samhället ur ett större perspektiv än det kommunala. Men å andra sidan är många kommuner små med liten befolkning där nytta av mer skog inte är tydlig och dessutom är många grundvattentäktsområden mycket små. 


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp