Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

dikesrensning, övergödning, fosforläckage

Foto:Tilla Larsson

Dikesrensning kan minska övergödningen

10 februari 2015

Genom att regelbundet underhålla ett dike och ta bort sediment minskar fosforbelastningen och därmed övergödningen nedströms. Det slår en grupp Irländska forskare fast i en ny vetenskaplig uppsats. De efterlyser också information och rådgivning till lantbrukare om hur diken ska skötas.

dikesrensning, övergödning, fosforläckage

Rensat dike. Foto. Anuschka Heeb

Uppmärksamheten kring dikenas betydelse för fosforflödet till vattendrag ökar. En svensk forskare benämnde diken som ”den bortglömda länken mellan åker och vattendrag”. Nu finns 4-5 nyanlagda tvåstegsdiken i Sverige, diken som bland annat kan fastlägga fosfor.

En grupp Irländska forskare har kartlagt och klassat dikens förmåga att fastlägga små jordpartiklar och därmed partikelbunden fosfor. Likheterna med det svenska odlingslandskapet finns genom att det inte är så stora fält i medeltal och därmed inte heller så långa diken.

Större fosforläckage från lerjordarna

Ett cirka 1 100 hektar stort jordbruksområde med öppen växtodling valdes ut tillsammans med ett 1 200 hektar stort område med mest vallodling. Spannmålsområdet hade nästan bara genomsläppliga jordar medan vallområdet hade ganska täta leror. Det gör att avrinningen av vatten till närmsta vattendrag sker djupare ner i marken i spannmålsområdet och med mer ytavrinning i vallområdet.

Det återspeglas i fosforläckaget som uppmätts till i medeltal cirka 0,3 kg per hektar i spannmålsområdet och cirka 1 kg per hektar i vallområdet.

Överdimensionerade diken minskade fosfortransporten

Dikestätheten var 3 gånger större i lerjordsområdet än det andra. Medianlängden av ett dike i båda områdena var cirka 200 meter. Det visade sig också att dikenas tvärsektion oftast inte stod i proportion till den vattenvolym som kan förväntas komma uppströms ifrån. Istället var djupet på dikena ofta anpassat till att vattennivån ska vara under täckdikesrörets utlopp.

Konsekvensen av överdimensionerade diken, förutom att de måste varit dyra att gräva, blir att vattenhastigheten blir låg och ger möjlighet för jordpartiklar med fosfor att sedimentera.

Dikesrensning rekommenderas

Forskarna skriver att för vattenkvaliteten nedströms är det viktigt att behålla dikenas förmåga att fånga finsediment. För att åstadkomma det behöver dikena rensas regelbundet. De skriver också att rensning kan minska förmågan att fasthålla löst fosfor genom att adsorptionsytorna minskar. Det kan dock lösas genom enkla åtgärder som att begränsa dikesrensning till sommaren när tillförseln av löst fosfor till vattnet i diket är liten.

En del av rapporten handlar också om hur viktig vegetation i dikeskanterna är och hur den bör skötas. De skriver att det finns ett behov av att etablera en ”best management practice” för dikesresning och sprida information om den. 


Källa:  M. Shore, P. Jordan, P.-E. Mellander, M. Kelly-Quinn, A.R. Melland.  (2015) An agricultural drainage channel classification system for phosphorus management. Agriculture, Ecosystems and Environment. 199, 207–215 Läs hela artikeln...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp