Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Vatten i lanskapet, övergödning, våtmarker, dränering

Konkurrensen om marken och vattnet är stor i flera delar av Sverige. Därför ställs det stora krav på att myndigheter, kommuner, entreprenörer och fastighetsägare kan samarbeta. Foto: Anuschka Heeb

Var finns kunskap om mark och vatten?

06 februari 2015

Vattnet i landskapet är en resurs som många olika intressen tvistar om.  Men hur ska den nödvändiga kunskapen spridas mellan forskare, rådgivare, markägare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet?  Det var en av frågorna som diskuterades på årets Vattendag på SLU i Uppsala.

”För mycket och för lite vatten i landskapet – jordbrukets vattenhushållning” var temat för årets vattendag som anordnas årligen av Jordbruksverkets Vattenenhet och SLU mark och miljö genom Hydrotekniska sällskapet.

För att ha en bra produktion i jordbruket är en av förutsättningarna att kunna leda bort överskottsvatten från åkrarna.  Ur naturvårds- eller klimatanpassningssyn vill man istället hålla kvar vattnet på utvalda platser. Ett exempel är våtmarker där vattnet bromsas upp i landskapet så att fosfor och kväve från åkermarken samlas upp och inte rinner ut i vattendragen och orsakar övergödning. Ur miljösynpunkt tittas det också mest på vad vattnet innehåller och hur det påverkar ekosystemen, natur och hälsa.

För att båda sidorna ska tillgodoses, så ställer det krav på kompetens, dialog och samarbete.

Mer utbildning om vatten

Ingmar Messing, forskare vid SLU, var en av talarna på Vattendagen och han efterlyste satsningar på utbildning om vattenanläggningar för studenter och yrkesverksamma.

– Kunskapen kring vattenanläggningarna i jordbrukslandskapet håller på att försvinna. Förr i tiden lärde man sig redan i grundskolan att dränering av åkermark är en förutsättning för att kunna odla, men det är ingen allmänkänd grundkunskap i dag, sa han.

Han fick medhåll av såväl lantbrukare som entreprenörer som berättade om sina erfarenheter från avgrävda dräneringsledningar, felanslutna trummor samt kablar som dras kors och tvärs genom åkermarken.

Samarbete mellan olika aktörer

I dag är konkurrensen om marken och vattnet stor i flera delar av Sverige. När kablar och nya ledningar läggs, vägar dras om eller breddas, nya planområden byggs leder det också till att mer dagvatten behöver tas om hand. Därför ställs det stora krav på att myndigheter, kommuner, entreprenörer och fastighetsägare kan samarbeta.

Matts Claesson som jobbar på Länsstyrelsen i Östergötland efterfrågade en ökad kunskapsspridning inom såväl kommuner som länsstyrelsernas egna korridorer.

– Det finns ett behov av vägledning inom området. Handläggare behöver komma ut i fält och se problemen för att förstå och klara balansen mellan miljömål och den lagstiftning som faktiskt gäller i dag för exempelvis markavvattningsföretag och kommunernas exploateringsintressen, sa han.

Han menar att det skapas stora kostnader i form av ökad handläggning när olika myndigheter ger olika besked.

Vattenenheten tar ny riktning

Jordbruksverkets Vattenenhet har i många år jobbat med uppdragsverksamheten till marknadens aktörer. Men nu kommer de att lägga ner den verksamheten för att istället satsa på att utveckla och sprida kunskap samt arbeta för enkla regler och effektiva ekonomiska styrmedel inom vattenhushållning.

Vattendagen vänder sig till såväl markägare och verksamhetsutövare som myndigheter, forskare och intresserad allmänhet.

Text: Siri Wahlström

Presentationerna från årets Vattendag finns inom kort på Hydrotekniska Sällskapets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp