Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ekologisk produktion

Foto: Urban Wigert

Oenigheten finns inte bland lantbrukarna

03 februari 2015

Motsättningen mellan ekologisk och konventionell odling finns inte bland lantbrukare utan polariseringen finns bland politiker, debattörer och forskare. Det skriver fem agronomstudenter i en rapport efter att ha intervjuat både lantbrukare och forskare.

Agronomstudenterna har på uppdrag av LRF i västra Sverige genomfört en studie med syfte att undersöka vilka växtnäringsflöden som finns mellan gårdar med olika produktionssystem. Ett annat syfte var att undersöka hur forskare och lantbrukare ser på ekologisk och konventionell odling och flödena av växtnäring mellan dem.

Fem lantbrukare i Uppland

Fem uppländska lantbrukare intervjuades. De har alla någon form av djurproduktion och tre av dem driver en del av gården ekologiskt. Gårdarna har arealer mellan 200 och 600 hektar. De båda konventionella gårdarna säljer stallgödsel till närliggande ekologiska gårdar och alla tre ekologiska gårdar köper in stallgödsel från konventionella gårdar.

Så tyckte lantbrukarna

Lantbrukarna menar att dagens samhällsdebatt med stark polarisering mellan odlingssystem inte är relevant. Det är bland forskare, politiker och konsumenter som det målas upp en konflikt. I praktiken förekommer det omfattande flöden av växtnäring mellan gårdarna. Ofta för att det finns mer gödsel på konventionella gårdar än på ekologiska. Särskilt på djurlösa ekologiska gårdar är behovet stort. I vardagen handlar det om många små och lokala flöden som kan ändra sig från år till år mellan gårdarna. Därför kan sådana flöden vara svåra att mäta och bestämma och uttala sig generellt om att det är på ett visst sätt.

Då det kan vara brist på KRAV-godkända gödselmedel handlar det om ett ständigt pusslande för lantbrukarna för att förse grödan med så kostnadseffektiv näring som möjligt. Lantbrukarna menade också att det är viktigt att båda odlingsformerna fortsätter finnas parallellt och fortsätter lära sig av varandra när det gäller växtskydd och växtnäring.

Så tyckte forskarna

Två forskare som forskar om olika produktionssystem på två olika institutioner på SLU i Uppsala intervjuades också. Båda forskarna understryker att varken det konventionella eller ekologiska lantbruket har fungerande slutna kretslopp utan det krävs att växtnäringen som förs bort från gårdarna till konsumenterna återförs till lantbruket.

Båda forskarna fick svara på frågan om vad de anser är de största problemen med de båda odlingssystemen. En av forskarna svarades att det är ett stort problem att mycket av den ekologiska ideologin är baserad på naturfilosofi, att det inte är konsekvent när konstgjorda tillsatser får användas eller inte och att det får så mycket subventioner.

Den andra forskaren svarade att ett av de stora problemen med den konventionella produktionen är beroendet av kemisk bekämpning, kanske framförallt genom att det är den dominerade metoden för att bekämpa skadegörare och ogräs.

Som framtida lösningar diskuterades om en medelväg kan vara att använda handelsgödsel producerad med bioenergi men att inte använda kemiska växtskyddsmedel. 


Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp