Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

stallgödsel, tysklands stallgödsellagstiftning

Foto: Mårten Svensson

En miljard i merkostnader för tyska lantbrukare

27 januari 2015

Om remissutkastet till Tysklands nya stallgödsellagstiftning klubbas i sitt nuvarande skick kommer det att kosta tyska lantbrukare 1 miljard kronor. Bland annat föreslås krav på jordanalys, krav på växtnäringsbalans, krav på fyra timmars nedbrukning efter spridning av stallgödsel och ytterligare åtgärder.

Tonläget i samtalet om lantbrukets kväveutsläpp i Tyskland hårdnar. Det märks att förhandlingar pågår i EU om respektive lands kvot av ammoniakutsläpp i det så kallade takdirektivet. Den tyska lantbruksnäringen är oroad över EU-kommissionens förslag till hur mycket ammoniakutsläppen måste minska.

Som en motvikt åt andra hållet ger tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket – Umweltbundesamt ut ett pressmeddelande där generaldirektören hyllar pågående användande av släpslangar men menar också att reningsutrustning för utgående luft från gris- och kycklingstallar måste bli standard. 

Lagstiftningen ska förnyas

Den tyska stallgödsellagstiftningen - Düngeverordnung ska förnyas och nu finns ett utkast som kom dagarna före jul. Det handlar dock inte bara om ammoniakläckage utan om alla förlustvägar för kväve- och fosfor. Det är ingen liten renovering utan en omfattande översyn som gjorts. Listan över vad som ska ändras är lång och därför är kostnaden stor.

Den årliga kostnaden beräknas till 74 miljoner Euro, alltså cirka 700 miljoner kronor. Därtill kommer en engångskostnad på drygt 40 miljoner Euro. Om skärpningarna kommer att accepteras av tyska politiker och lantbrukare återstår att se. z

Maxtak på överskott i växtnäringsbalansen

Krav på att beräkna fältbalans av kväve och fosfor har funnits i Tyskland sedan tidigare.  Men däremot ändras siffrorna nu. Överskottet får vara max 60 kg kväve per hektar. Det sänks till 50 kg år 2018. Motsvarande siffra för fosfor är 20 kg per hektar vilket får anses vara högt jämfört med många andra länder.

För kväve avses ett medeltal för tre år och för fosfor för sex år. Observera att balansen inte räknas på exakt samma sätt som svenska gårdsbalanser (som tex i Greppa Näringen) varför det är svårt att jämföra direkt.

Dyraste åtgärderna

De mest omfattande åtgärderna i bemärkelsen dyraste är att från och med 2020 respektive 2025 ska flytgödsel spridas med släpslangar eller injekteras direkt i jorden på bar mark respektive på vallar. Denna åtgärd kostar i särklass mest. Det är viktigt att tänka på att Tyskland är tätt befolkat och gårdar ligger ofta i eller nära byar där luktproblem förmodligen är en fråga.

 En annan viktig åtgärd är att förlänga vinterspridningsförbudet till fyra månader från 1 oktober till 1 februari och från 1 november till 1 februari på vallar. Ytterligar en sak är att det från år 2020 kommer ställas krav på spridningsutrustning för mineralgödsel. 


Läs mer om Tysklands Düngeverordnunglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp