Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Växthusgaser, metanutsläpp

Foto: Janne Andersson

Örter och blommor i foderstaten är bra för klimatet

23 januari 2015

Ängssyra, prästkrage röllika, svartklint och svartkämpe gav mindre metanproduktion än rajgräs, klöver och käringtand till växande kvigor i två brittiska försök.Valet av grovfoder och betesstrategier visade sig därför ha betydelse för hur stor metanproduktionen blir vid fodersmältningen.

Vid två försök med växande kvigor jämfördes rajgräs med en mix av rajgräs och klöver, rajgräs och käringtand samt rajgräs och naturblommor. Resultaten visade att stallutfodring respektive betning av naturblommor gav en minskad metanproduktion. Däremot gav käringtandmix och klövermix ingen skillnad i metanproduktion jämfört med en ren rajgräsutfodring.

I det första försöket jämfördes ensilageutfodring, vallarna var insådda vid samma odlingsplats och det var främst skördetid och betesperiod som skilde. Rajgräsen skördades i maj medan klöver, kärringtand och naturblomsblandningarna skördades vid blomning i juli. Detta bidrog bland annat till att den rena rajgräsvallen gav mer än dubbelt så mycket råprotein och ett betydligt högre värde på smältbarheten av den organiska substansen.

Metanhämmande substanser

Kondenserade tanniner är kända att finnas hos bland annat käringtand. Tanninern antas ge en lägre nedbrytning av proteinet i vommen och därmed även ge en mindre metanproduktion. Dessa tanniner analyserades i de olika blandningarna men de visade sig inte ha någon relevans för de uppkomna resultaten. Troligtvis är det andra substanser som påverkat den minskade metanproduktionen hos naturblommorna som påvisades både vid utfodring med ensilage och vid betning.

Viktig att produktionen bibehålls

Balansen mellan effektiv produktion och bibehållande av en biologisk mångfald är en viktig utmaning speciellt med inriktning på att minska växthusgasutsläppen från djurproduktionen. Det finns ingen vinning med att minska metanproduktionen om uppfödningstiden för kvigorna förlängs.

Den stora globala efterfrågan på mjölk- och köttprodukter kan öppna möjligheter för alternativa produktionsformer och en större användning av naturbetesmarker eller vallar med ”nya” arter. Detta kan ge mindre produktionskostnader då det innebär låga eller inga mineralgödselgivor.  Artikelförfattarna vill dock se fler försök inom detta område. Skillnaderna i råproteinhalter och de olika skördetiderna kan ha haft en större inverkan i resultaten än vad som beräknats.


Källa: Hammond, KJ. et. al. (2014) The inclusion of forage mixtures in the diet of growing dairy heifers: Impacts on digestion, energy utilisation, and methane emissions. Agriculture, Ecosystems and environment, volume 197, 88-95 s.s. Läs hela artikeln...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp