Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

strukturkalkning, minskad övergödning, minskat fosforläckage

Foto: Dennis Wiström

Flera positiva effekter av stöd till strukturkalkning 

21 januari 2015

Stödet till strukturkalkning har inte bara bidragit till ett minskat fosforläckage, utan också lett till ökad lokal dialog mellan kommuner och lantbrukare. Det visar en rapport där Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott har utvärderat LOVA-stödet.

LOVA är en förkortning av Lokala vattenvårdsprojekt. Bland lantbrukare är LOVA stödet mest känt för att ha gett bidrag till att strukturkalka åkermarker för minskat fosforläckage. Sedan år 2009 har LOVA stöden delbekostat över 900 projekt med 400 miljoner kronor inom flera olika områden.

De flesta nöjda

Av de som utvärderingsgruppen varit i kontakt med är de flesta nöjda med hur LOVA fungerat. Både kommuner och lantbrukare uppger att det skapats andra effekter än bara för fosforläckage. Enligt flera har strukturkalkning varit en väg att öka lantbrukares intresse för miljöåtgärder mer generellt och att det öppnat för en dialog med kommunen även inom andra områden.

Lantbrukarna uppger att ”de får ett erkännande för sina insatser istället för att skuldbeläggas för jordbrukets näringsläckage, något som ofta upplevs ha varit fallet historiskt sett.” En svårighet som beskrivs med jordbruksåtgärder inom LOVA är att mäta effekten jämfört med helt andra åtgärder som bottentvättar på båtar eller andra ”punktåtgärder”.

Alla lantbrukare nås inte med rådgivning

Insatser inom Greppa Näringen beskrevs av utvärderarna som framgångsrika. Nästan alla intervjuade lantbrukare var medlemmar i Greppa Näringen och uttryckte uppskattning kring rådgivnings- och informationsinsatser. Samtidigt framhöll de att det bland vissa andra lantbrukare finns en omotiverat självsäker attityd och att de inte anser sig behöva råd från utomstående. De menar därför att det återstår en del arbete för att få fler att inse nyttan av att få professionell rådgivning anpassad efter egna gårdens förutsättningar.

Intresse för miljöfrågor 

Utvärderarna har försökt förstå varför en del lantbrukare väljer att engagera sig i miljöfrågor och andra inte. Vissa stora gårdar pekas ut som pådrivande för utvecklingen och kan inspirera andra. Samtidigt ger de intervjuade exempel på stora gårdar som helt saknar intresse för miljöåtgärder. På en del stora gårdar finns alltså både tid och intresse för eget miljöarbete. På samma sätt kan det engagemanget finnas på deltidslantbruk trots att det där finns ett annat jobb vid sidan om som ska skötas. Utvärderarnas slutsats är att skillnaden i engagemang varken kan förklaras av ålder eller om gården drivs på hel- eller deltid.


Källa: Stöd till lokala åtgärder mot övergödning – En uppföljning. ISSN 1653-0942. 978-91-86673-51-2 . Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014. Läs hela rapporten...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp