Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Minskande halter av bekämpningsmedel i dricksvatten

Foto: shutterstock

Minskande halter av bekämpningsmedel i dricksvatten

16 januari 2015

Av de växtskyddsmedel som fortfarande är godkända inom jordbruket är ogräsmedlet bentazon det som oftast förekommer i grundvattnet. Medlet återfanns i tre procent av grundvattenproverna, enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten. 

Enligt rapporten innehöll 36 procent av de undersökta vattenproverna ett eller flera bekämpningsmedel, medan 64 procent av proverna inte innehöll några rester av växtskyddsmedel. Huvudsakligen dominerar dock substanser som i dag är förbjudna och substanser som främst använts utanför jordbruket.

En bidragande orsak till den låga förekomsten av medel från jordbruket antas vara utbildning och rådgivning till lantbrukare och en förbättrad hantering av växtskyddsmedel och minskad risk för punktutsläpp. Det tas också en större hänsyn till miljöaspekterna när ett medel ska godkännas.

Halterna minskar

Totalt sett har andelen grundvattenprover (exklusive vattenverk) med summahalter av bekämpningsmedel som överstiger gränsvärdet för dricksvatten (>0,5 µg/l) minskat från cirka 15 procent under perioden 1987-1994 till strax under 5 procent under perioden 2005-2014.

Andelen prover som har minst en substans som överskrider 0,1 µg/l (gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel) har minskat från 35 procent år 2000 till mindre än 10 procent på senare år.

Hittades mest av

Vanligast förekommande var substansen BAM (2,6-diklorbensamid) som hittades i 33 procent av proverna. BAM är en nedbrytningsprodukt till diklobenil som tillsammans med atrazin användes i den numera förbjudna produkten Totex Strö, ett totalbekämpningsmedel mot oönskad vegetation som användes i stor omfattning på bland annat tomtmark, banvallar och industriområden.

BAM och atrazin förbjöds 1989-90 och halterna i grundvattnet är nu minskande, enligt rapporten. Användningsområdena för bentazon begränsades under 1990-talet med lägre doser, färre grödor och förbud mot användning på hösten

Enskilda brunnar

Även i enskilda brunnar minskar halterna av bekämpningsmedel, men i 10 procent av brunnarna överskreds gränsvärdet för tjänligt dricksvatten.

Enskilda brunnar kan vara i riskzonen för att få in föroreningar till följd av att ytligt vatten kan läcka in, konstruktionsfel eller dåligt underhåll. Det kan därför vara en idé med riktade undersökningar mot enskilda brunnar i jordbruksområden, föreslår rapportförfattarna. De efterlyser även en förbättrad insamling av data när det gäller vilka substanser som analyseras, i vilka områden och hur ofta prover tas. Detta för att få en bättre bild av grundvattenkvaliteten i Sverige framöver.

Internationell utblick

I rapporten sammanställs kunskapsläget om kemiska bekämpningsmedel i svenskt grundvatten mellan åren 1986 och 2014. Sammanställningen behandlar växtskyddsmedel (pesticider) inom jordbruk, skogsbruk och trädgård, samt totalbekämpningsmedel, som i viss mån använts även inom jordbruket.

Rapporten ger en historisk genomgång av användningen av bekämpningsmedlen i Sverige, samt en internationell utblick över läget i andra europeiska länder, där doserna av framför allt svamp och insektsmedel ofta är högre än i Sverige.

Källa: Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014. Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15, CKB rapport 2014:1 Läs hela rapporten...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp