Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Jordbearbetning: Tidpunkten viktigare än metoden

Foto: Janne Andersson

Jordbearbetning: Tidpunkten viktigare än metoden

19 december 2014

Det går att minska kväveläckaget avsevärt genom att anpassa jordbearbetningen till växtföljden och på så vis samordna tillgången på mineralkväve i marken med grödans behov. Det skriver Åsa Myrbeck i sin doktorsavhandling vid avdelningen för jordbearbetning och hydroteknik vid institutionen för Mark & Miljö, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

– Den största nyheten i avhandlingen gentemot tidigare kunskaper är att bearbetningen i sig själv inte har så stor påverkan på mineralkvävet i marken utan att det är det avbrutna växtupptaget som orsakas av jordbearbetningen som är av störst betydelse, säger Åsa Myrbeck.

– Det gör att reducerad bearbetning inte har den effekt på kväveutlakning som man kanske tidigare trott, säger hon. Tidpunkten för bearbetning är alltså av betydligt större betydelse än dess intensitet eller djup.

Biomassa huvudfokus

Studien identifierade vikten av att ha en hög biomassaproduktion under hösten och vintern och det är något som bör vara huvudfokus i olika strategier för att minska kväveläckage från åkermark, enligt Åsa Myrbeck.

Tidigare resultat har visat att det är viktigt för vårgrödor att hålla tidsperioden mellan bearbetning och sådd så kort som möjligt. Resultaten i avhandlingen visar att det här är viktigt även vid odling av höstgrödor.

– Tidpunkten när höstvetet sås på hösten har större effekt på mängden kväve som tas upp i grödan under hösten och därmed på risken för kväveutlakning än vad man tidigare trott, säger hon. En tidig sådd bidrar till att hålla kvar kvävet på fältet.

Undvik sen höstplöjning

Enligt Åsa Myrbeck bör lantbrukare generellt undvika sen höstplöjning på lerjordar, eftersom det riskerar att ge ett sämre bearbetningsresultat och ha en negativ effekt på skörden, samtidigt som effekten på utlakningen är liten. De negativa effekterna på skörden riskerar dessutom att ackumulera med tiden.

Åsas tips

Åsa Myrbeck ger tre råd till lantbrukare som vill minska kväveförluster via utlakning:

  1. Håll tiden kort mellan höstbearbetning och sådd av såväl höst- som vårgrödor.
  2. Inför direktsådd på hösten bör du se till att inte utföra roundup-behandling tidigare än absolut nödvändigt.
  3. Om det gynnar skörden: plöj gärna tidigt under hösten till höstsäd, men då är det viktigt att sådden sker så snart som möjligt efter bearbetningen.

I avhandlingen undersöktes hur olika jordbearbetningsmetoder påverkar kväveläckage från åkermark. Det gjordes både genom att mäta kvävet i dräneringsvatten och genom att undersöka dynamiken hos mineralkvävet i markprofilen. Studier gjordes av bearbetning vid olika tidpunkter och intensitet. I studien undersöktes också hur markstrukturen och skörden påverkades av tidpunkten för jordbearbetning på hösten.


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp