Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Rörflen - ett intressant foder till dikor

Rörflen är lättodlat och kan under goda förhållanden ge en avkastning på 7-8 ton torrsubstans per hektar. Foto: Zackarias Norén

Rörflen – ett intressant foder till dikor

12 december 2014

Rörflen är ett resurseffektivt foder till dikor, visar en ny studie från SLU. Kor i lågdräktighet kan konsumera det fritt utan att bli överutfodrade tack vare ett högt fiberinnehåll och lågt energivärde.  Rörflen kan också odlas i stora delar av landet och är klimatsmart då det kan odlas på mulljordar med en liggtid på upp mot 15 år.

Rörflen - ett intressant foder till dikor

Rörflen till dikor. Foto:Carin Clason

Dikor får oftast foder i fri tillgång och det leder till att de under stallsäsongen blir överutfodrade av såväl energi som protein.

Mikaela Jardstedt doktorand vid SLU i Skara har forskat på området och precis avslutat sin andra studie av ”Resurseffektiv utfodring av dikor”. Hennes resultat är efterlängtade av rådgivare och producenter som kommer att ha lättare att skatta dikornas foderintag.  De normer som idag ligger till grund för dikornas utfodring härstammar från utfodringsförsök på 1970-talet.  

Från studien kan följande slutsatser dras och rekommendationer ges:

  • Rörflen ger vid fri tillgång ett energi- och proteinintag som ligger nära nuvarande utfodringsnorm
  • Kor i gott hull vid stallperiodens början kan utfodras med enbart sent skördad rörflen eller halm i fri tillgång under dräktigheten om halmen kompletteras med en proteinkälla.
  • Om traditionella gräsvallar skall ges i fri tillgång till dräktiga dikor, bör de skördas i ett sent utvecklingsstadie, tidigast i blomning för att näringsinnehållet skall passa till kornas näringsbehov. En sköredetidpunkt som kanske inte är lämplig för gårdens övriga djurslag.
  • Fodret bör alltid analyseras innan utfodring

Rörflen mest ekonomiskt

Karl-Ivar Kumm vid SLU i Skara gjorde en ekonomisk jämförelse av de ingående grovfodren i studien och gav rörflen klart bäst resultat.

Rörflen är ett flerårigt gräs som kan bli upp till två meter högt och kan med fördel odlas på mulljordar. Gräset är lättodlat och kan under goda förhållanden ge en avkastning på 7-8 ton torrsubstans per hektar. Det är också ett flerårigt gräs som kan odlas upp till 15 år utan att behöva brytas. Utan omläggning minskar också växthusgasutsläppen, vilket annars är ett stort problem med mulljordar.

Resultat från två studier

Mikaela Jarstedt har gjort två olika studier som ligger till grund för resultaten. I den första studien prövades olika typer av grovfoder, gräsvall och rörflen i blomning och havre-helsäd i degmognad till dikor av raserna Hereford och Charolais. Korna konsumerade dubbelt så mycket energi jämfört med dagens norm, när de utfodrades med gräsvall.

Med rörflen och havre-helsäd blev energiintaget nära behovet, men helsäden bör kompletteras för att uppfylla behovet av protein. För rörflen och gräsvall gav foderintaget dubbelt så mycket protein som i dag är norm. Det var inga skillnader på foderintaget mellan raserna när den räknas per kilo kroppsvikt.

I den andra studien där endast Herefordkor ingick jämfördes sent skördad blandvall, rörflen, halm och vall av rörsvingelhybriden Hykor. Halmen kompletterades med rapsmjöl.  Hykor och blandvall gav då det högsta intaget av foder och en viktökning (om foster och fostervävnad på 65 kilo räknas bort) på 50 respektive 9 kilo. Rörflen och halm gav viktnedgång.


Läs mer om Resurseffektiv utfodringöppnas i nytt fönster

Resurseffektiv utfodring av dikor är en del av projektet REKS (regional nöt- och lammköttsproduktion- en tillväxtmotor) som syftar till att stärka nöt- och lammköttsproducenters konkurrenskraft med ökad resurseffektivitet och stärkt hållbarhetsprofil.  Läs mer om Rekslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp