Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

separerad stallgödsel

Foto: Mårten Svensson

Separerad stallgödsel kan hejda övergödning

25 november 2014

Danska och svenska forskare har jämfört miljöpåverkan av fyra metoder för att separera flytgödsel från grisar. Alla metoderna hade samma eller bara något lägre påverkan på miljön jämfört med att sprida oseparerad gödsel på den egna gården. Men om bara övergödning studerades var separation tydligt bättre genom att fosfor kunde transporteras till fosforfattiga marker.

I Danmark finns som bekant många grisar och därför en stor drivkraft att hitta olika användningsområden för grisarnas gödsel. En ny Livscykelanalys (LCA) gjordes av en grupp danska och en svensk forskare där miljöpåverkan jämfördes för olika sätt att separera gödseln. Forskarna tittade på vad separering hade för påverkan på olika miljöfaktorer som försurning, klimatpåverkan, övergödning i sötvatten, övergödning i havet, åtgång av fossil energi och inlagring av kväve, fosfor och kol i marken.

Fyra metoder jämfördes

Fyra metoder jämfördes med det vanliga sättet att hantera gödseln som var att sprida den på gårdens egen areal. Den egna arealen var väl uppgödslad med fosfor sedan många år tillbaka. I alla metoderna spreds vätskefraktionen på hemarealen medan den fasta fraktionen kördes iväg till en gård 10 mil därifrån. De fyra olika metoderna var:

  • a)Separering med skruvpress
  • b)Separering med skruvpress och kompostering av den fasta delen
  • c)Separering med dekanter-centrifug
  • d)Separering med dekanter-centrifug och avskiljning av ammoniak (stripping)

Bäst för övergödning

För att hindra övergödning av sötvatten var alla metoderna bättre än vanlig spridning. Den positiva effekten uppstod genom att en fast fosforrik fraktion av gödseln avskiljdes och kördes bort till marker som bättre behövde fosfor. Skruvseparering minskade övergödningspotentialen med 24 procent och centrifugseparering var ännu något bättre eftersom ännu mer fosfor utvanns. För att hindra försurning var förstås metoden med ammoniakstripping av gödseln bäst och nära halverade den effekten. Det var dock ingen stor skillnad mellan vanlig spridning och de fyra alternativa metoderna när det gällde att minska klimatpåverkan.

Bra även utan bioenergi

Enligt författarna har flera andra LCA-studier för flytgödsel visat att gödselseparering ger en negativ miljöpåverkan, om inte bioenergi samtidigt produceras. I denna studie togs inte heller energin tillvara men resultatet blev ändå att de fyra metoderna gav något lägre nettopåverkan på miljön än vanlig spridning. När det gäller faktorn: åtgång av fossil energi förbrukade den vanliga spridningen minst fossil energi. Den energi som gick åt vid separeringen av gödseln var större än den energimängd som sparades genom att en del mineralgödsel kunde ersättas med en separerad gödselfraktion.

Forskarna understryker att resultaten av sådana här jämförelser beror helt på de gårdsspecifika förutsättningarna och generaliseringar ska därför göras försiktigt. 


Källa: ten Hoeve, M. et. al. (2014) Life cycle assessment of pig slurry treatment technologies for nutrient redistribution in Denmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Journal of Environmental Management , vol. 132 ss. 60-70

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp