Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

EU:s vattendirektiv

I december 2015 fattas det viktiga beslutet om åtgärdsprogram i EU:s vattendirektiv för perioden 2015 till 2021. Foto: Janne Linder

Tyck till om ditt vatten

04 november 2014

Nu kan du läsa på om sjöar och vattendrag i din hembygd.  Den 1 november började den svenska samrådsperioden för EU:s vattendirektiv, vilket innebär att du kan se hur Vattenmyndigheterna tycker att ditt lokala vatten mår och vilka åtgärder mot övergödning som de tycker är lämpliga.

Sverige är indelat i fem vattendistrikt med varsin Vattenmyndighet. Dessa fem Vattenmyndigheter har nu sänt ut sina samrådsmaterial som de vill ha svar på senast 30 april 2015. Det är en del i den svenska vattenförvaltningen som skapats för EU:s ramdirektiv för vatten. I samrådsmaterialet har hälsan hos tusentals sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten beskrivits. Där kan man också läsa vilka åtgärder Vattenmyndigheterna föreslår att myndigheter och i förlängningen lantbrukare ska göra.

Till exempel lagstiftning

Jordbruksverket får många olika uppdrag av Vattenmyndigheterna. Bland annat att prioritera rådgivning om växtnäring till trakter kring de vatten som inte når god ekologisk status i dag. Men framför allt får Jordbruksverket i uppdrag att se till att det blir verkstad i jordbruket – att konkreta åtgärder blir gjorda. Så här skriver exempelvis Vattenmyndigheten för södra Östersjön i sitt åtgärdsprogram:

Jordbruksverketbehöver ta fram styrmedel, till exempel föreskrifter, med syfte att följande åtgärder genomförs i tillräcklig omfattning för att bidra till att miljö-kvalitetsnormerna för vatten följs:

 1. strukturkalkning
 2. kalkfilterdiken
 3. anpassade skyddszoner
 4. skyddszoner
 5. obrukade kantzoner
 6. fosforgödsling anpassad till grödans behov och att hänsyn tas till markens innehåll av växttillgängligt fosfor
 7. höga engångsgivor av fosfor undviks
 8. nedbrukningen av stallgödsel på obevuxen mark ska ske så att risken för ytavrinning och läckage av fosfor minskar
 9. att stallgödsel endast sprids till växande gröda under de tider på året och i sådana mängder som kan motiveras ur växtnäringsupptagssynpunkt
 10. våtmarker, dammar och tvåstegsdiken för näringsretention
 11. ytterligare åtgärder med syfte att minska kväve- och fosfortillförseln till vatten för att bidra till att miljökvalitetsnormen följs

Frivillighet eller lagar? Eller båda?

Det är ingen hemlighet att det finns olika styrmedelskulturer på olika myndigheter. Diskussionen framöver kommer säkert inte bara handla om hur bra olika åtgärder är, utan också om de olika sätten att få dem gjorda. Hur långt räcker frivillighet som metod i vattenvården? Tål lantbruket nya lagar? Och vad får det kosta? Det är frågor som egentligen är ganska politiska. Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna mot övergödning i lantbruket kostar 1-2 miljarder kronor per år. Det beror till stor del på hur många år som engångsinvesteringar som våtmarker och kalkfilterdiken ska fördelas över.

I december 2015 fattas det viktiga beslutet om åtgärdsprogram för perioden 2015 till 2021. Besluten fattas av de så kallade Vattendelegationerna som i huvudsak består av folk från kommuner och näringsliv.

Kolla i VISS

Du kan nu på ett enkelt sätt läsa på om ditt vatten. Gå in på hemsidan http://www.viss.lansstyrelsen.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skriv in namnet på den sjö eller vattendrag du vill veta mer om. Där finns mycket information sammanställd om resultat av vattenprover som är tagna och annan information.

Läs samrådsmaterialet på:

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp