Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Lustgas i dräneringsvatten

Foto: Janne Linder

Nya mätningar av lustgas i dräneringsvatten

28 oktober 2014

Nya mätningar visar lågt läckage av lustgas från dräneringsvatten jämfört med vad som brukar avgå från markytan. Ett annat resultat var att avgången var bara en tredjedel från mark som var bevuxen med vall eller vallinsådd jämfört med obevuxen mark.

Läckage av lustgas från åkermark pratas oftast om just som avgång från marken. Men lustgas finns även löst i vatten och därför är också avrinnande dräneringsvatten en förlustväg. På Hushållningssällskapets gård Lilla Böslid utanför Halmstad mätte SLU och Hushållningssällskapet i samarbete lustgas i dräneringsvatten under ett helt år. Prov togs en gång per vecka. Jorden på försöksfältet är en mellanlera. Fyra olika slags odling ingick i försöket. Vårkorn gödslat med mineralgödsel och med och utan stallgödsel. Korn med insådd och gödsling med både mineral- och stallgödsel och till sist andraårsvall med både mineral- och stallgödsel.

Episodiskt gasläckage

Liksom det brukar vara från marken var avgången av lustgas snabb och varierande i dräneringsvattnet. Däremellan var det långa perioder med låg avgång. Det fanns ett mönster och det var att den högsta avgången av lustgas var när avrinningen av vatten var som störst. Lustgasläckage mäts i gram per hektar och från september när det började rinna i rören till april när det slutade var avgången mellan cirka 20 och 60 gram per hektar för de fyra olika odlingsleden. Ett viktigt resultat var att avgången var låg jämfört med vad avgången från markytan brukar vara. En annan slutsats var att det var stor skillnad mellan odlingsleden.

Vall gödslades mest men läckte minst

Lägst avgång (17 g/ha ) hade vall trots att den gödslades mest. Total tillförd mängd kväve är annars en viktig faktor för avgång av lustgas. Odling av korn med vallinsådd och som gödslades med både mineral- och stallgödsel hade näst lägst avgång (21 gram per hektar). Vårkorn med bara mineralgödsel och vårkorn med stall- och mineralgödsel hade den största lustgasavgången med cirka 61 gram per hektar i båda leden. Det skiljer alltså cirka en faktor 3 mellan 17 /21 och 61 gram per hektar. I detta försök är det en skillnad mellan mark som var bevuxen med valinsådd och vall jämfört med obevuxen mark. Vallen plöjdes visserligen på hösten men inte förrän i november och efter det är ofta mineraliseringen låg.

Oftast följde avgången av lustgas mönstret för avrinning av vatten. Men ibland avvek det och det tyder på att det händer något mikrobiellt i marken med produktion av lustgas eller hämmad återkonsumtion. För att förstå det behövs ytterligare provtagning. Och fortsättning följer i form av att Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) som bekostat försöket har beslutat om fortsatt finansiering. Då kan förhoppningsvis fler frågor besvaras.


Källa: Lustgas i dräneringsvatten från åkermark. Läs hela rapporten här…länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp