Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Finska vatten ska bli renare genom riktad rådgivning

Foto: shutterstock

Finska vatten ska bli renare genom riktad rådgivning

20 oktober 2014

Finska lantbrukare verkar inte behöva vara rädda den nya miljölagstiftningen för EU:s vattendirektiv under perioden 2016-2021. Genom utbildning, målstyrd rådgivning och miljöersättningar ska finska sjöar och vattendrag bli renare.

Senast i december 2015 ska alla EU-länder besluta om Åtgärdsprogram för vattendirektivet för perioden 2016 – 2021. Före ett beslut kan fattas måste åtgärdsprogram och annat samrådas med medborgare och andra myndigheter. I Sverige är samrådsperioden från 1 nov 2014 till 30 april 2015. I Finland började den 1 oktober.

Eftersom övergödning är en stor och besvärlig fråga för många EU-länder blir det stort fokus på åtgärder i lantbruket i de flesta länder. Eftersom det hittills inte gjorts så många nya åtgärder under vattendirektivets första cykeln (2009-2015) är förväntningarna på åtgärder extra stora nu.

Rådgivning ska styra åtgärder i miljöstödsprogrammet

Även i de tusen sjöarnas land - Finland finns sjöar, vattendrag och kustavsnitt som inte har tillräckligt rent vatten. Eller sämre status än god status, enligt vattendirektivets terminologi. Det betyder att åtgärder behövs och de åtgärderna ska levereras genom det frivilliga miljöstödsprogrammet. För att styra åtgärderna till rätt platser ska rådgivning på gården användas.

Som grovsortering för var rådgivningen ska riktas finns översiktplaner för hela Finland för bland annat skyddszoner och våtmarker. Som nästa steg väljs gårdar ut i tillrinningsområden för vatten med lägre status än god. I ett tredje steg väljs dessutom fält ut där lutningen är kraftig och där används Lantmäteriverkets höjddatabas med 10 x 10 meters upplösning. Till 2021 ska 80 procent av de största finska gårdarna ha fått rådgivning om vattenvård två gånger.

Detta behöver göras

Finland har mycket lerjordar och har problem med jorderosion och fosforläckage. I det västra vattendistriktet, där en stor del av landets jordbruk finns, är en av målsättningarna därför att till år 2021 ska 80 procent av åkermarken vara vinterbevuxen. I sydvästra Finland och Österbotten där det finns mycket djur betonas åtgärden ”Miljövänlig användning av gödsel”. Det innebär att urin och flytgödsel ska myllas direkt eller injiceras. Sådan spridning samt att processa gödseln hoppas de ska omfatta 50 procent av arealen i spridningsavtalen till år 2021.

De flesta åtgärder är desamma i Sverige och Finland men i Finland tänker de styra miljöersättningarna mer efter vattendirektivets klassning av vattnen. En annan sak som skiljer är att de har ett omfattande program för att motverka försurning från odling på sura sulfatjordar i Österbotten. Där ingår ibland annat reglerad dränering som en åtgärd. Den åtgärden har hittills inte fått stor omfattning i Sverige. Och att pälsdjurgårdar kan förorena grundvattnet uppmärksammas också med särskilda riktade åtgärder.


Källa: Tillsammans för god vattenstatus - Förslag till förvaltningsplan för Kumo älvs-Skärgårdshavets- Bottenhavets vattenförvaltningsområde år 2016-2021. Läs hela rapporten här…länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp