Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

En av åtgärderna som föreslås är att gräva om uträtade vattendrag och återskapa deras ursprungliga meandrande form, vilket ger en viss fördröjning av vattnet. Foto: Janne Linder

Danska lantbrukare som vattenförvaltare

14 oktober 2014

I det danska projektet ”Lantbrukare som vattenförvaltare” har 12 åtgärder analyserats för hur stad och land kan samverka för att klimatanpassa landskapet. Det är åtgärder som främst ska skydda tätorter från översvämning, men som påverkar både odling och näringsläckage och kan innebära nya affärsmöjligheter.

Skyfall är inget nytt men i Danmark verkar de ske allt oftare. Om det leder till översvämning kan det orsaka olyckor och stora skador på egendom. Störst kostnader blir det om tätorter översvämmas. För att lära sig att förebygga kommande översvämningar har ett nätverk vid namn ”Lantbrukaren som vattenförvaltare” skapats.  Lantbrukarna förvaltar en stor del av landskapet och hur landskapet används kan vara avgörande för möjligheten att förebygga översvämningar i städer.

12 konkreta åtgärder

Kommuner, forskare och lantbruksrådgivare har samarbetat under två år och utvecklat en lista med 12 konkreta åtgärder. För att göra det verkligt har de arbetat med tre danska kommuner på Jylland där det skett översvämningar. Ett par av åtgärderna: våtmarker och kontrollerad dränering används redan i Sverige men i övrigt är det ganska nya åtgärder. Tvåstegsdiken föreslås och sådana finns också ett par nyanlagda i Sverige. Nedan är några andra exempel från listan.

  • Ändrad vegetationsklippning i diken och vattendrag. Redan rubriken antyder att danska diken och vattendragskanter sköts intensivare än i Sverige. Att regelbundet klippa vegetation för att underlätta vattenflödet är inte vanligt i Sverige. På sätt och vis går det därför säga att denna åtgärd redan är införd. Det handlar alltså om att klippa mindre eller mer sällan för att låta växter bromsa vattenflödet.
  • Använd lokala topografin. Genom att fördjupa befintliga svackor och lågpunkter i landskapet kan de användas som vattenmagasin.
  • Intelligenta skyddszoner. Genom att gräva ett mindre dike parallellt med vattendraget och låta dräneringsrören mynna där kan en minibuffert skapas. Området mellan diket och vattendraget kan vara exempelvis 10 meter brett och med fördel planteras med träd som ska kunna vara gagnvirke och ytan kan då fungera som en översilningsyta.
    (I Sverige testas metoden av Hushållningssällskapet på Lilla Böslid i Halland.)
  • Återmeandring av vattendrag. Genom att gräva om uträtade vattendrag och återskapa deras ursprungliga meandrande form sker en viss fördröjning av vattnet.

På god väg

Att det nu finns en sammanställning med exempel på åtgärder är bra och flera används redan i Danmark. Men det är förstås en annan sak att införa det på bred front för att översvämningssäkra tätorter.

Det är inte så enkelt när kommunen ska betala för att lantbrukare ska upplåta mark för översvämning och olika affärsmodeller mellan kommun och lantbrukare har analyserats. I rapporten skrivs att genom dialogen med lantbrukare har fler idéer på lösningar och win-win situationer identifierats. Samtidigt konstateras att dagens danska lagar och administration förhindrar de mest optimala lösningarna.

Nu föreslås att arbetat ska fortsätta med tester i verkligheten och redan har det nya projektet ”Vandet på landet” startat.


Källa: Landmanden som vandforvalter - Løsningsmodeller for klimatilpasning - kommunale inspirationsværktøjer og nyt forretningsområde for landbruget. Läs rapporten här…länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp