Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

strukturkalkning för hand

Kalken handspreds i rutförsöken. Foto: Åsa Kuhlau

Stärkta bevis för miljönyttan med strukturkalkning

02 september 2014

Strukturkalkning minskar fosforläckage när den utförs på ett bra sätt visar en ny rapport från SLU. I ett tvåårigt försök kunde forskarna visa på nära 50 procent minskat fosforläckage från en lerjord med hög fosforstatus.

strukturkalkning

Foto: Barbro Ulén

Ett tvåårigt och ett sexårigt fältförsök visade att fosforläckaget minskade signifikant med strukturkalkning, men att det var olika former av fosfor som minskade på de två platserna. Resultaten visar på vikten att väga in både fosforstatus och lerhalt i jorden för att optimera miljönyttan av denna åtgärd. Laboratorieförsök från de båda platserna stärker resultaten.

Strukturkalkningen bör framför allt koncentreras till platser med både hög lerhalt och hög fosforstatus i marken. Däremot att hålla marken i träda kan ge en obalans mellan kväve och fosfor i vattnet som gynnar blågrönalger och bakterier i vattnet. Kväveläckaget påverkades inte av strukturkalkningen.

Kustnära lerjordar

Försöken genomfördes genom två dränerade rutförsök med lerjord belägna nära kusten söder om Stockholm. Vid Wiad var lerhalten måttlig men fosforstatusen i matjorden relativt hög och värdet för fosformättnaden var ganska hög även i alven. Att jorden lätt frigjorde fosfor visade sig också genom att ungefär hälften av fosforn i dräneringsvattnet var i löst reaktiv form.

Det andra rutförsöket i Bornsjön hade en hög lerhalt i matjorden men ett lågt fosfortal i marken. Därför läckte bara drygt tio procent av fosforn i löst reaktiv form och den större delen av fosforn transporterades ut med lerpartiklar i dräneringssystemet.

Strukturkalkningen utfördes med olika aktiva substanser och spreds på olika sätt men under torra förhållanden under hösten och med en noggrann inblandning efteråt.

På Wiad spreds motsvarande två ton kalk per hektar och vid Bornsjön fem ton per hektar.

Halverat fosforläckage

På båda försöksplatserna var de totala läckageförlusterna av fosfor lägre från de strukturkalkade rutorna än från de icke kalkade. För Wiad var minskningen drygt 50 procent under två år efter strukturkalkningen och vid Bornsjön var minskningen 44 procent under de sex år som undersökningen varade. Från Wiad var det framför allt den lösta fosforn som minskade och från Bornsjön var bara den partikelbundna fosforn som minskade.

I den här studien jämfördes de känsliga större aggregaten från matjorden som indikatorer för aggregatstyrkan några år efter spridningen då jorden jämnats till med odlingen. Aggregaten uppvisade mer motståndskraft mot att lösas upp av vatten när de strukturkalkats än om jorden inte strukturkalkats på båda platserna.


Barbro Ulén, SLU & Markus Hoffmann


Källa: Barbro Ulén and Ararso Etana 2014. Phosphorus leaching from clay soils can be counteracted by structure liming Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science Available on-line in July. Läs rapporten här...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp