Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

vallskörd

Vallens avkastning från den första och andra skörden var lika stor oavsett om den lägre eller högre kvävegivan hade tillförts. Foto: Mårten Svensson

Sänkt kvävegiva gav bäst ekonomi i vallen

Vallen kan klara sig med mindre kväve än vad rekommendationerna anger. Det visar ett treårigt försök i slåttergräsvall där kombinationen av mineralgödsel och flytgödsel har undersökts.

Nötflytgödsel till vall förekommer i stor utsträckning i Sverige. Ändå saknas kunskap om vilka kombinationer av flyt- och mineralgödsel som ger störst skörd, högst proteinhalt och bäst kväveutnyttjande. JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala,har därför gjort ett försök på just detta och fått resultat som kanske förvånar en del.

30 ton nötflyt till vall på lerjord

Fältförsöken var lagda på styv lerjord på en mjölkgård i Uppland och utfördes under åren 2010, 2011 och 2012. I försöket användes en vall med timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs. Vallen skördades tre gånger och gödsling gjordes till första- och andraskörden.

Tre av försöksleden gödslades med enbart mineralgödsel i sammanlagda givor på 140 respektive 210 kilo kväve per hektar. Försöket bestod av ytterligare fyra försöksled där tre av dem tillfördes mineralkväve i givorna 80-110 kilo per hektar till första skörden och flytgödsel till andra skörden. Det fjärde ledet fick omvänt flytgödsel först och mineralkväve till andraskörden. Ett led var helt ogödslat som jämförelse. Mängden flytgödsel begränsades till 30 ton per hektar.  

Höga skördar oavsett gödslingskombination

Det fanns ingen säkerställd skillnad i totalskörd, från försöket, mellan de olika sätten att kombinera mineralgödsel och flytgödsel. Skördenivåerna var genomgående ganska höga - drygt 10 ton torrsubstans (ts) för alla led utom det ogödslade.

Den första skörden gav lika stor avkastning oavsett om 80 eller 110 kilo kväve tillfördes. Den andra skörden gav också lika stor avkastning oavsett om 30 eller 60 kilo ammoniumkväve tillfördes med flytgödsel.

Kvävegivan på 140 kilo ammoniumkväve med flyt- och mineralgödsel var cirka 25 procent lägre än den som rekommenderas av Jordbruksverket för den aktuella skördenivån.

Ytmyllning halverade ammoniakavgången men gav inte mer skörd

I försöket ytmyllades flytgödseln med skivbillar vid spridning efter förstaskörd. Det halverade i stort sett ammoniakavgången jämfört med bandspridning och innebar ett minskat läckage på cirka 16 kilo ammoniumkväve per hektar och år. Men trots det ökade inte avkastningen. En trolig förklaring är att skivbillarna skadade grödan något och minskade effekten av mer kväve. En annan förklaring är att kvävet inte var begränsande för grödan just då.


Markus Hoffmann

Källa: Salomon E., et. al. 2013. Kvävegödsling till slåttergräsvall med nötflytgödsel och handelsgödsel. Hur strategi och teknik påverkar ammoniakavgång, skörd, kväveutbyte och kostnader. Rapport 416, Lantbruk och Industri. JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala. Läs rapporten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp