Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Traktor med flytgödseltunna och släpslangsramp

Tvärt emot vad EU tycker, så anser de rådgivande grupperna att det inte ska finnas en generell övre gräns för hur mycket gödsel som får spridas. I stället är det överskottet som ska regleras. Foto: Mårten Svensson

Obligatoriska växtnäringsbalanser föreslås i Tyskland

Årliga växtnäringsbalanser som rapporteras till kommunen via webformulär och rådgivningstvång. Det och mycket annat föreslår tre rådgivande grupper av forskare till tyska Lantbruksdepartementet för att klara Vatten- och Nitratdirektiven. Om förslagen blir verkliget får framtiden utvisa.

Målet om att det tyska lantbruket i genomsnitt ska ha ett överskott på
80 kilo kväve per hektar och år är långt ifrån att nås. I dag är överskottet 97 kilo kväve per hektar. Det kan jämföras med Sverige där överskottet är 32 kilo kväve per hektar, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

På grund av att målet inte nåtts har det tyska Lantbruksdepartmentet bett tre olika rådgivande grupper, bestående av jordbruks- och miljöforskare, om råd. I centrum för intresset står den tyska lagen om stallgödselanvändning och motsvarande regler för mineralgödsel.

Vanliga gårdsbalanser föreslås

Redan i dag finns krav på att dokumentera gödsling samt göra enkla fältbalanser för både kväve och fosfor kopplat till maximalt tillåtna överskott. Men på gårdar som producerar foder för eget bruk och som inte väger skörden och därmed inte kan beräkna mängden bortförd näring från fältet blir dessa balanser så oexakta att de blir verkningslösa.

Därför föreslår de rådgivande grupperna att krav ska ställas på att göra vanliga gårdsbalanser som inkluderar alla flödena av kväve och fosfor. De föreslår bland annat att ett nytt verktyg ska utvecklas för att underlätta för lantbrukarna att göra egna gårdsbalanser.

I nästa steg föreslås att gårdar som ska göra en balans ska rapportera in det i ett webformulär till tillsynsmyndigheten. Om tillåtna överskott överskrids ska lantbrukaren tvingas ta hjälp av rådgivare på egen bekostnad för att minska överskottet.

gödselbrunn

Foto: Janne Andersson


Ingen övre gräns för gödsling

I rapporten beskrivs att djurhållningen i norra Tyskland intensifierats och att minskningen av överskotten i gårdsbalanserna avtagit eller att överskotten börjat öka igen. De rådgivande grupperna tycker också att stallgödselhanteringen behöver förbättras. Lagringskapaciteten behöver bli större och motsvara nio månader på gårdar som inte har tillräckligt med egen spridningsareal. Perioden med förbud mot höst- och vinterspridning kan behöva förlängas, men just nu råder en vetenskaplig oenighet om vallens förmåga att tillgodogöra sig näringen i höstspridd stallgödsel.

Däremot tycker grupperna inte att det ska finnas generella övre gränser för hur mycket kväve som ska få tillföras med stall- eller mineralgödsel. Det är överskottet som ska regleras inte tillförd mängd gödsel, tvärtemot vad EU tycker.

Förslagen ovan är förslag från rådgivande organ till Lantbruksdepartementet och om något av det blir verklighet återstår att se. Det intressanta är vad de tycker sig ha problem med och vilka ungefärliga åtgärder de tänker sig.


Markus Hoffmann

Källa: Amendment of the Fertiliser Application Ordinance (DüV): Limiting Nutrient Surpluses Effectively (2013)länk till annan webbplats.

Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp