Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Potatis

Att odla friska sorter är A och O för att förebygga fungicidresistens. Foto: Mårten Svensson

Samlade råd om resistens

Den nya broschyren Resistens innehåller råd och tips om hur man undviker resistens mot växtskyddsmedel hos svampar, insekter och ogräs i växtodlingen. Broschyren och kompletterande affischer om fungicidresistens, insekticidresistens och herbicidresistens kan beställas från Jordbruksverkets webb.

Majoriteten av skadesvampar, insekter och ogräs i växtodlingen försvinner när man använder växtskyddsmedel, men det finns ofta enstaka mindre känsliga exemplar som överlever. På sikt kan en resistent population uppstå. Om populationen förökar sig kan resistensen mot växtskyddsmedel dessutom spridas. Hur förhindrar man det? Jo, genom så kallad integrerad bekämpning (IPM). IPM bygger helt enkelt på att med sunt förnuft kombinera olika odlingstekniska åtgärder utifrån kunskap om skadeorganismernas livscykler och interaktioner med miljön med en behovsanpassad kemisk bekämpning.

Nordiskbaltiskt samarbete

Den nya broschyren bygger på det nordiskbaltiska samarbetet NORBARAG som är en resistensgrupp som tar fram strategier för att förebygga resistens. En svensk anpassning har skett i samarbete mellan Svenskt Växtskydd, Jordbruksverket och SLU. I broschyren finns konkreta anvisningar om hur man kan minska risken för resistens mot insekticider, fungicider och herbicider.

Den vanligaste insekticidresistensen är rapsbaggar som är resistenta mot pyretroider. Störst problem med herbicidresistens finns hos renkavle i Skåne och våtarv på flera platser i landet. Även åkerven och svinmålla har visat flera fall av resistens.

Korn, havre och potatis utsatta

Fungicidresistens är ingen ny företeelse. Redan i mitten av 1980-talet konstaterades resistens mot kvicksilverhaltiga betningsmedel hos svamparna som orsakar kornets bladfläcksjuka, strimsjuka och havrens bladfläcksjuka. Andra exempel på fungicidresistens är benzimidazolresistens hos snömögel och stråknäckare, metalaxylresistens hos potatisbladmögel samt strobilurinresistens hos svartpricksjuka.

Så här förebygger du insekticidresistens

 • Behovsanpassa bekämpningen
 • Växla mellan preparat med olika verkningsmekanismer
 • Använd insekticider med kortvarig effekt
 • Var rädd om och gynna de naturliga fienderna
 • Använd alternativa bekämpningsmetoder som till exempel biologisk bekämpning där det är möjligt

Så här förebygger du herbicidresistens

 • Använd en odlingsteknik som gynnar grödan och missgynnar ogräsen
 • Håll ogrästrycket nere genom stubbearbetning och plöjning
 • Variera växtföljden
 • Växla mellan herbicider med olika verkningsmekanism
 • Använd en effektiv dos

Så här förebygger du fungicidresistens

 • Odla i första hand sorter med bra sjukdomsresistens
 • Minska smittotrycket genom olika odlingsåtgärder
 • Behovsanpassa bekämpningen
 • Bekämpa i tid och undvik behandlingar på starkt etablerade angrepp
 • Använd effektiva fungicider och anpassa dosen efter angreppsnivå och behandlingstidpunkt
 • Begränsa antalet behandlingar med fungicider med samma verkningsmekanism
 • Använd blandningar eller växla mellan fungicider med olika verkningsmekanismer

Anna Blomberg Behjat

Beställ eller ladda ner broschyren och affischerna här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Relaterade nyheter

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp