Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Minikräfta som hålls i en handflata.

Även flodkräftor är barn från början. Denna juvenil hittades under studieresan för markägare längs Lundaboån. Foto: Linnéa Jägrud

Skog Å Mjölk – dubbelrådgivning längs vattendrag

04 februari 2014

De flesta jordbrukare är också skogsbrukare och samma vattendrag rinner oftast genom båda markslagen. Därför efterlyser markägare mer samverkan mellan myndigheter när det gäller rådgivning. Nu har en Länsstyrelse och Skogsstyrelsen testat dubbelrådgivning med bra resultat.

De flesta lantbrukare i Sverige äger både jordbruksmark och skogsmark. Som landskapet är utformat börjar som regel ett vattendrag med sina källflöden i form av en liten bäck uppströms i skogsmark för att sedan rinna ner i mer låglänt jordbruksmark. På senare år har alltmer fokus riktats mot att boende och de som bedriver verksamhet ska arbeta ihop i ett avrinningsområde. I analogi med det är det då också viktigt att myndigheter kan arbeta ihop.

Hand i hand

Gällande Lundaboån, som är ett biflöde till Viskan, provade Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland om de kunde samverka bättre i vattenfrågor. Skog Å Mjölk kallade det sitt projekt. De ordnade först en gemensam träff för markägare i en hembygdsgård och sedan en studieresa längs vattendraget. Deltagarna fick titta på vilka djur och växter som finns i vattnet och besökte även en våtmark som anlagts.

Fredrik Fredriksson som är rådgivare på Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen utförde sedan tillsammans med Linnéa Jägrud på Skogsstyrelsen fem enskilda rådgivningar. En av lärdomarna var att det visserligen var dyrt med dubbelrådgivning men att det inte hade blivit billigare om två tjänstemän åkt ut var för sig. Och för markägaren blev det en fördel genom ökad helhetssyn på jord och skog.
– Det är synd med en konstgjord uppdelning i jordbruk och skogsbruk, säger Fredrik Fredriksson.

Efter rådgivning gjorde ett undersökningsföretag telefonintervjuer med de deltagande markägarna. Där framkom det att de efterlyser bättre samverkan, främst för att inte få motstående råd.

Ekologisk status mer än N och P

I EU:s vattendirektiv är målet att nå God ekologisk status för vattendrag och sjöar. Och då kanske det inte är avgörande om kväve- eller fosforkoncentrationen är x eller y milligram per liter utan om det finns träd som beskuggar vissa sträckor längs vattendraget eller om det finns dikestrummor som är vandringshinder för fisk. Just vad jordbrukaren eller skogsbrukaren gör i området nära vatten kommer därför mer i fokus.

Fredrik Fredriksson ser möjligheter till fortsatt samverkan:
– De av Greppa Näringens medlemmar som också är skogsägare kan vid besöket av sin Greppa-rådgivare också få ett ”skogspaket” med broschyrer och lästips som handlar om hänsyn vid brukande av gårdens skogsmark invid vatten.

Projektet Skog Å Mjölk är avslutat men tankarna och arbetet kring fortsatt samverkan mellan skogen och lantbruket fortsätter. En idé är att den fortsatta rådgivningen inte ska göras enskilt utan i små grupper om exempelvis tre-fyra markägare.


Källa: Jägrud, Linnéa (2013). Skog Å Mjölk – slutrapport. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2013:58.

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp